Единен портал за достъп до е-услуги на Агенцията по вписванията с подкрепата на ОП "Добро управление"

 

Видео Агенция по вписванията

#ВреметоТиЕотЗНАЧЕНИЕ

Eдинният портал за заявяване на електронни-административни услуги /portal.registryagency.bgна Агенцията по вписванията е общ за Имотният и Търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Създаден е по Оперативна програма "Добро управление" и започва да функционира на на 27 юли 2020 г. Заедно с него по програмата са надградени двата регистъра и са разработени 39 електронни административни услуги, свързани с вписване на обстоятелства относно търговци и юридически лица с нестопанска цел, извършване на справки чрез отдалечен достъп от Имотен регистър, издаване на удостоверения и издаване на заверени и незаверени преписи от актове 

За ползване на пълната функционалност на двата регистъра е необходимо да се създаде потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация:

 • сертификат от Агенцията по вписванията.
 • ПИК на НАП 
 • електронен подпис

Първоначалната идентификация гарантира повишено ниво на сигурност и защита на личните данни, съгласно европейската регламентация.

Сред електронните услуги, предоставяни от Имотния регистър са:

 • Справки чрез отдалечен достъп от имотен регистър – за документ от имот, за имот, за лице от Имотен регистър за всички служби по вписвания или за избрана служба по вписвания, достъп до електронна партида;
 • Заявления за издаване на удостоверения -  за лице и за имот, включително за определен период;
 • Издаване на заверени и незаверени преписи от актове, вписани в Имотния регистър;
 • Предоставяне на достъп до базата данни на Имотния регистър за служебни цели.

През юли 2020 г. са пуснати в експлоатация две нови справки: проверка на статус на заявление и справка за служба по вписванията по местонахождение на имота, както и калкулатор за изчисляване на държавни такси.  През януари 2021 г. с влизане в сила на нормативни промени в Правилника за вписванията са пуснати в експлоатация още 6 електронни услуги относно заявяване по електронен път на удостоверения и актове.

  В надградения портал е реализирана възможност за обмен на данни относно скиците и актовете между Агенцията по вписванията и Агенция по геодезия, картография и кадастър. Предоставя се и възможност за автоматизирано изпращане на актове в изпълнение на чл. 51 от ЗМДТ.

  В частта на Имотния регистър благодарение на ОП "Добро управление" е направено надграждане с цел подобряване обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите, вътрешно интегриране на системите и въвеждане на нови електронни услуги и е постигнато:

  • Надграждане на вътрешно-административни функционалности
  • Въвеждане на нови е-услуги
  • Подобряване работата на Имотния регистър чрез интеграция с Кадастралния регистър;

   


  лого ОПДУ и ЕК

  Име: Проект BG05SFOP001-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

  Име: Проект BG05SFOP001-1.002-0003 Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози"се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

  Бенефициент: Агенция по вписванията

  Сайт на организацията: https://www.registryagency.bg/bg/