ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

Оперативна програма „Добро управление“ стартира през 2015 г. като един амбициозен инструмент за реформиране на публичната администрация на всички нива, с проекти за подобряване на процеси, услуги, по-високо качество, по-добра достъпност за гражданите и бизнеса, по-модерна и по-отчетна публична администрация и съдебна система. Европейската комисия приветства постигнатите резултати, нека обаче не забравяме, че усилията по посока реформи изискват постоянен и многостранен подход и справяне с дефицитите дългосрочно.“ каза във встъпителните си думи г-жа Дора Крумова (представител на отдел „Румъния и България” в Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” в ЕК)

Третото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“ и Оперативна програма „Добро управление“ бе проведено присъствено на 14.11.2023 г. в гр. София. Заседанието е последно за приключващата на 31.12.2023 г. Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

В унисон с темата за приключващата програма бе представена - информационната кампания „Времето ти е от значение“, популяризираща резултатите по ОПДУ с акцент върху електронните услуги и популяризирането им сред гражданите и бизнеса, докладван бе напредъка по договарянето на Инструмента SAFE (Подкрепа за достъпна енергия), както и първата част на Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието от инвестициите, извършени по ОПДУ /2023 г./

От началото на програмата до 01.11.2023 г., по ОПДУ са договорени средства в размер на 548,5 млн. лв. или 100,2 % от финансовия план на програмата, стана ясно от представения напредък. От сключените 705 договора в изпълнение са все още 120 проекта (17%), 545 са изпълнени, като с изключение на 16%, които очакват окончателно плащане, останалите са платени, а 40 проекта (5,7%) са прекратени. Към момента по програмата са сертифицирани близо 85% от бюджета на ОПДУ. За да се достигнат 100% от средствата, заложени в програмата, остава да се сертифицират 83.2 млн. лв. (15,2%).

Съпътствана с активна дискусия протече втората част на заседанието касаещи Програма „Техническа помощ“.

„Има много ясен териториален ангажимент от страна на България да увеличи ресурсите, които ще се разходват на север, но ангажимента сам по себе си не е достатъчен, трябва да има сътрудничество между всички Управляващи органи.“, заяви Г-н Золт Шоколай (заместник-началник на отдел „България, Унгария и Словения“ в Главна дирекция „Регионална и градска политика“ в ЕК) и акцентира върху важната роля на конкретните бенефициери, съвместната ангажираност на всички управляващи органи и на работата на НСОРБ и Областните информационни центрове с местната власт.

Членовете на Комитета съгласуваха първо изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г., както и ИГРП за 2024 г. по програмата.

По следните четири процедури бяха одобрени Методология и Критерии за подбор на операции: BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ с конкретни бенефициенти 27-те общини, на чиято територия са административните центрове на 28-те области на територията на Република България; BG16RFTA001-1.007 „Активно ангажиране на общините при изпълнението на Споразумението за партньорство 2021-2027 г.“ с конкретен бенефициент Националното сдружение на общините в Република България, BG16RFTA001-1.004 „Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България“ с конкретен бенефициент Министерството на финансите, в чиято структура е Централното координационно звено  (дирекция „Централно координационно звено“) и BG16RFTA001-1.002 „Развитие на Академията за фондовете на ЕС“ с конкретен бенефициент Института по публична администрация.

Беше представен напредъкът по Програма „Техническа помощ“, като според календара за договаряне към края на второто тримесечие на 2024 г. се очаква да бъдат договорени близо 86% от програмата по осем процедури.

Заседанието протече при изключителен интерес като основните дебати се състояха около успешното приключване на ОПДУ и гарантирането на дълготраен ефект от реализираните инвестиции по програмата, подготовката на Концепцията за развитие на Академията за фондовете за ЕС, както и важността от популяризиране на възможностите за финансиране от ЕС и постигнатите резултати от страна на Областните информационни центрове и Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – eufunds.bg

Близо 70 участника, представители на национални органи, структури, звена, институции, общински и областни администрации, организации на гражданското общество, и представители на двете генерални дирекции на Европейската комисия участваха в Третото заседание. Всички документи от заседанието са публикувани на следния линк.