ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

 

На 25.06.2024 г. се проведе четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“ и Оперативна програма „Добро управление“

При откриването му, председателя на Комитета г-жа Ирена Първанова (директор на дирекция „Добро управление“ в Администрацията на министерския съвет), сподели новината, че постигнатият финансов напредък към 05.06 от 97.41%, поставя Оперативна програма „Добро управление“ на трето място по изпълнение сред оперативните програми за периода 2014-2020 г. „Този успех е резултат от усърдните постоянни и неуморни усилия на всички нас – институции, партньори, експерти и служителите на нашия Управляващ орган; въпреки предизвикателствата и несигурността, които политическата нестабилност ни поднесе, както и управлението на три програми ОП „Добро управление“, Програма „Техническа помощ“ и Брекзит.“ отбеляза тя.

От началото на Оперативна програма „Добро управление“ до 21.06.2024 г. по ОПДУ са договорени средства в размер на 566,6 млн. лв. или 103,5 % от финансовия план на програмата, стана ясно от представения напредък. . От сключените общо 706 договора, 657 бр. (93,1%) са приключени с извършено окончателно плащане, 40 проекта (5,7%) са прекратени, 5 договора (0,9%) са с приключени основни дейности, но по тях има наддоговорен ресурс и съответните разходи ще бъдат верифицирани и платени само при наличие на свободни средства по програмата и по 4 проекта (0,3%) предстои окончателно отчитане и верификация. Към момента по програмата са сертифицирани близо 97,3% от бюджета на ОПДУ, което поставя програмата на трето място по отношение на всички оперативни програми в България.  

Наблюдаващият програмата г-н Константин-Виорел Михай (програмен мениджър в отдел „Румъния и България” в Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” в ЕК) отбеляза, че изпълнението по програмата е над средното за Европейския съюз, където за ESF програмите плащанията възлизат на 88.75% и подчерта, че ОПДУ е станала един от основните инструменти за финансиране на дигитализацията в България. „Трябва да сме горди с постигнатото от оперативната програма на централно ниво, както и в местната администрация, по-доброто управление, човешките ресурси и по-доброто усвояване на европейските социални и инвестиционни средства днес.“ каза той.

Членовете на Комитета за наблюдения бяха запознати и с „Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието от инвестициите, извършени по Оперативна програма „Добро управление“ - 2023 г.“

В панела предназначен за Програма „Техническа помощ“ беше представен напредъкът по програмата, като според календара за договаряне към края на второто тримесечие на 2024 г. има 3 открити и 4 приключени процедури на стойност 202.1 млн. лв. или 85% от бюджета на програмата и са сключени 30 договора на обща стойност  83.4 млн. лв. или 35%.

По време на заседанието, членовете на Комитета одобриха изменения на Методология и Критерии за подбор на операции по следните процедури: Процедура BG16RFTA001-1.003 „Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове при споделено управление в България“ и Процедура BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България”

Членовете на Комитета одобриха Методология и Критерии за подбор на операции по две нови процедури: Процедура BG16RFTA001-1.008 „Активни и компетентни организации на гражданското общество за повишаване на добавената стойност на политиката на сближаване в България“ и Процедура BG16RFTA001-1.009 Оптимизиране на средата за изпълнение на Споразумението за партньорство по отношение на предотвратяването и борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, и чрез стратегическото управление на Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за програмния период 2021 – 2027 г.

Съгласувано бе и първо изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г.

Г-жа Аниес Монфрет (Ръководител на Отдела за „България, Унгария и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика” на Европейската комисия) подчерта значението на програмата за управлението на европейските средства и необходимостта от бързото и изпълнение. Тя отбеляза значителните стъпки направени през последната седмица в изготвянето на Националната пътна карта за административен капацитет, за която България получава подкрепа от ОИСР и акцентира на важността от реализацията на реформите включени в нея.

Бенефициенти по програмата в лицето на дирекция „Централно координационно звено“ в Министерството на финансите, Институтът по публична администрация, Националното сдружение на общините в република България и Областните информационни центрове Русе и Пазарджик, представиха напредъка в изпълнение на проектите си.

Заседанието се проведе виртуално, с близо 80 участника представители на национални органи, структури, звена, институции, общински и областни администрации, организации на гражданското общество и представители на двете генерални дирекции на Европейската комисия. Беше обсъден широк спектър от теми, предстоящите планове и инициативи за ускоряване на изпълнението на ключови проекти. Особено внимание беше обърнато на важността на изграждането на административен капацитет и устойчивото управление на европейските средства в контекста на текущите политически и икономически предизвикателства.

Всички документи от заседанието са публикувани на следния линк.