НИП ПРЕДСТАВИ ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПДУ

 

Постигнатите резултати по проектите на НИП, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ - „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“ и „НИП – модерна институция за съдебно обучение“, отчете на пресконференция директорът на НИП и ръководител на проектите г-жа Миглена Тачева .

„Обучихме 10 226 съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и други представители на професионалната общност по двата проекта, изпълнението на които започнахме в края на 2019 г.“, подчерта Миглена Тачева пред съдебните обучители и експертите от Института, които се включиха в пресконференцията. НИП ще предложи удължаване на проекта „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“ до края на годината, за да предостави допълнителни възможности за обучение на професионалната общност.

Най-амбициозната задача по този проект бе разработването на стандарти за съдебно обучение за ефективно изпълнение на длъжностите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и „административен ръководител“ в съдебната система. Стандартите бяха одобрени от Управителния съвет на НИП и днес всички дейности на Института се планират, подготвят и провеждат в съответствие с тях. Стандартите за съдебно обучение се реализират и в 10-те самообучителни ресурса, които 124 съдебни обучители под ръководството на 7 научни редактори разработват в момента по проект на НИП, изпълняван по Норвежкия финансов механизъм, изтъкна Миглена Тачева.

По проекта „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“ се разработи и се въведе модела на оценяване на Къркпатрик с 4 нива на оценяване, в съответствие с методологията на Европейската мрежа за съдебно обучение.

В изпълнение на най-мащабната дейност по проекта са проведени 242 обучителни дейности – 163 присъствени и 79 дистанционни с участието на 8404 магистрати и съдебни служители, както и 8 зонални съвещания с 686 участници. 13 обучителни дейности, насочени към развиването на уменията и компетентностите на съдебните обучители бяха проведени по проекта. 

По проекта „НИП – модерна институция за съдебно обучение“, който приключва в края на юли т.г., бяха разработени 7 правни анализа от сформирани изследователски общности от обучители на Института. По покана на Института и с изключителното съдействие на съдия Александър Арабаджиев, проф. д-р Koen Lenaerts, председател на Съда на ЕС, отправи специално послание в предговора на три от изданията - за упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания по наказателни, административни и по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. 

Анализите са публикувани в електронен формат в Портала за електронно обучение на НИП, отчете още Миглена Тачева. 

В рамките на този проект 740 магистрати и съдебни служители надградиха компетентностите си по английски и френски език на различни нива. 276 съдии, прокурори, следователи и съдебни служители се включиха в 42 обучения, организирани от сродни съдебни школи в ЕС – Академията по европейско право, Националната школа на магистратурата на Франция, Европейският институт по публична администрация. За първи път бе предоставена възможност на 50 български съдебни обучители да участват в Конгреса на Международната федерация по европейско право, който се проведе в началото на юни в София.

Миглена Тачева благодари на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ за ползотворното сътрудничество при осъществяването на проектите, както и на представителите на професионалната общност и експертите, които участваха в изпълнението на дейностите.

Източник: БТА

 


лого ОПДУ и ЕК

Име: 

Проект BG05SFOP001-3.006-0001 „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“ и 

Проект BG05SFOP001-3.006-0002 „НИП – модерна институция за съдебно обучение“ са финансирани по 

се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Бенефициент: Национален институт на правосъдието (НИП)

Сайт на организацията: https://nij.bg/