ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД НАЕ 30 ЛИЦА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“

30 лица бяха наети на работа в рамките на изпълняваният от Община Благоевград проект „Подкрепа за социално включване“. Те заемат различни длъжности, сред които „Помощник-кухня", „Работник, поддръжка на пътища" и „Работник, поддръжка на сгради". Преди да бъдат назначени на работа част от наетите лица преминаха професионално обучение, проведено през месеците юли и август 2022 година. Целта на обучението беше повишаване на знанията, уменията и пригодността за заетост на лицата от уязвимите групи в различни области на заетост. След проведени изпити 36 лица, преминали през обучението, получиха свидетелства за професионална квалификация.

Проект „Подкрепа за социално включване“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Стойността му е 711 011 лева, като средствата са осигурени от Европейски социален фонд. 475 629.89 лв. са финансиране от ОПРЧР, а 235 381.17 лв. – от ОПНОИР

Проектното предложение включва интегрирани мерки за подкрепа за пълноценно социално включване на представители на уязвими групи, живеещи на територията на община Благоевград. Постигането на тяхната устойчива социално-икономическа интеграция включва повишаване на качеството им на живот, подкрепа за професионална реализация, намаляване на бедността, в това число и спиране на предаването на бедност от поколение на поколение. Проектът прилага интегриран междусекторен подход за постигане на взаимно допълване от една страна при реализиране на планираните дейности, а от друга - по отношение на постиганите резултати.

Проектът предвижда дейности за трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за мотивиране, активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост. Включени са и широк кръг допълнителни занимания с ученици, застрашени от отпадане от училище, занимания за деца и ученици, за които българският език не е майчин, осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците в образователните институции - партньори по проекта. Предвижда се и подобряване на образователната среда в тях. Предвидени са и мерки за кариерно консултиране, съобразени с възрастта и потребностите на учениците, за осигуряване на успешен преход от образование към заетост. Ще бъдат реализирани и дейности за преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност и популяризиране на културната идентичност на ромите, като пълноценна част от обществото.

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28; 0893/405768, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com