Първа регионална среща за по-добро разбиране на НАТУРА 2000 се проведе в Кюстендил

Експерти от различни институции, в това число и представител на ОИЦ – Кюстендил, взеха участие в Първото регионално събитие за област Кюстендил на тема: „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ“, което се проведе на 26 октомври в парк-хотел Кюстендил.  Събитието е първото от общо три такива събития за област Кюстендил по проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерството на околната среда и водите. Целта на тези регионални събития е да се подготвят местните общности за предстоящото въвеждане на новия подход за управление на мрежата Натура 2000. Идеята е да бъдат въвлечени в максимална степен представители на общините, бизнеса и други държавни институции на местно ниво, за да се постигне по-балансирано и хармонично управление на екологичната мрежа.

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Тя се базира на две директиви: директива за местообитанията, по която в България са определени 234 защитени зони и директива за птиците, по която в България са определени 120 защитени зони. България, като член на Европейския съюз, има задължение да докладва на всеки 6 години за състоянието на видовете и природните местообитания, и птици, които са обект на опазване в екологичната мрежа.

Лектор и модератор на срещата беше госпожа Светлана Папукчиева, която разясни в детайли правно-нормативната рамка на новия подход за управление на Натура 2000. Стана ясно, че новият подход за управление на екологичната мрежа в България е разработен и съгласуван през 2017 г. Той предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво. Национален орган за управление на мрежата Натура 2000 ще бъде министърът на околната среда и водите, а органи за управление на мрежата на регионално ниво ще са директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите. Към тях ще бъдат сформирани Национален консултативен съвет за Натура 2000 и Комитети на заинтересованите страни на регионално ниво. Съгласно новия подход за управление на мрежата Натура 2000 се въвежда задължението за разработване на териториални планове за управление на мрежата. За да бъде нормативно регламентирано въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България, предстои Народното събрание да одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.