Възможности за инвестиции в инфраструктура, енергийна ефективност, улици и води в селските общини, финансирани от ПРСР

Програма за развитие на селските райони дава възможност на малките общини да разработят проекти, насочени към подобряване на инфраструктурата в направления като води, енергийна ефективност, улици и др. Мерките бяха комуникирани от експертите от ОИЦ – Перник по време на ежегодната информационна обиколна на региона.

Представени бяха и другите актуални към момента процедури за реализиране на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектните предложения могат да бъдат насочени към инвестиции в човешкия ресурс, чрез  развитие на уменията, модерно и качествено образование, административен капацитет, социално включване, равни възможности, насърчаване на заетостта, както и директно подпомагане с храни и друга материална подкрепа за най-нуждаещите се. С общ бюджет, възлизащ на общо  3,1 млрд. евро, по линия на Европейския социален фонд+, такива дейности ще бъдат финансирани чрез програмите „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Храни и основно материално подпомагане“.

Експертите от Инфоцентъра анонсираха и за предстоящото отваряне на популярни мерки по ПРСР като 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2022-2023 г.“ № BG05SFOP001-4.007-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.