МИГ - РАЗЛОГ ОБЯВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог“ обяви трети прием на проектни предложения по мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за Водено от общността местно развитие. Стратегията ВОМР се финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на процедурата е да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ-Разлог. Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в създаването и обновяването на малка по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда в  селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Допустими кандидати по мярката са Община Разлог и юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социална и спортна инфраструктура и културния живот, включително СНЦ „МИГ-Разлог.  Допустими участници са и читалища за дейности, свързани с културния живот. Важно условие е кандидатите да имат седалище на територията на община Разлог.

Допустимите за финансиране дейности включват изграждане или обновяване на площи за широко обществено ползване, изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортни съоръжения, на обекти, свързани с културния живот, на общинска образователна инфраструктура с местно значение и на прилежащи пространства на инфраструктура в социалната сфера за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства. Ще се финансират и ремонти на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Допустими за подпомагане са само дейности, които ще се изпълняват на територията на община Разлог.

Разполагаемият бюджет по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР е 168 754.47 лв. Проектните предложения от кандидати за подпомагане се подават електронно в ИСУН 2020 до 17.00 часа на 31.12.2022 г. При наличие на разполагаем финансов ресурс, ще бъде обявен още един прием по процедурата с краен срок 28.03.2023 г. и начало на приема 20.02.2023 г.

 

 Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com