„МЛАД ФЕРМЕР“ НА ФОКУС НА РАБОТНА СРЕЩА В ЖАБЛЯНО

Екипът на ОИЦ – Перник проведе работна среща на тема: „Предизвикателства пред земеделските производители и възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ“.

С жители на земенското село Жабляно бяха обсъдени актуални процедури по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г. Особен акцент по време на срещата бе атрактивната мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните цели на процедурата за набор на проекти са насочени към улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства; насърчаване на заетостта и икономическото и социалното развитие в селските райони; устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Кандидатстващите млади фермери трябва да са навъзраст под 40 години и стандартният производствен обем на земеделското стопанство да бъде в рамките на 8000 – 16000 евро. Финансовата помощ за всеки един кандидат, одобрен за финансиране, е в размер на 25000 евро, разпределени на два транша.

В момента по мярката има два паралелни приема на местно ниво, чрез кандидатстване по процедура на МИГ Радомир – Земен, с краен срок 28.11.2022 и на национално ниво -  до 06.01.20223 г. Проектните предложения по мярката трябва да бъдат подадени чрез ИСУН 2020.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2022-2023 г.“ № BG05SFOP001-4.007-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.