Информационна среща в областния град проведе ОИЦ – Монтана

Последната си среща от годишния цикъл за 2022 г. проведе Областен информационен център – Монтана. В офиса си в Монтана пред представители на доставчици на социални услуги за деца, неправителствени организации и медии експертите представиха отворената за кандидатстване процедура „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР) и индикативните годишни работни програми на ПРЧР и Програма „Храни и основно материално подпомагане“.

Целта на процедурата „Бъдеще за децата“ е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа, с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

Допустими кандидати са доставчици на социални услуги за деца, вкл. Общини, а допустими партньори – доставчици на социални услуги за деца, вкл. Общини, неправителствени организации и лечебни заведения.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 391 166 лв. Изпълнението на дейностите трябва да приключи до 31.12.2026 г.

Крайният срок за кандидатстване е 20 януари 2023 г.

Отворени за кандидатстване по Програмата за развитие на човешките ресурси са и процедурите „Родители в заетост“, „Грижи в дома“ и „Укрепване на общинския капацитет“.

7 процедури на обща стойност 397 милиона лева пък фигурират в индикативната й годишна програма за 2023 година, като повечето от тях са насочени към работодателите и са свързани предимно с предоставяне на професионални обучения и адаптиране на работните места.

По приоритет „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“ ще бъдат отворени процедурите „Адаптирана работна среда“, „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“, „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ и „Нови умения“. По приоритет „Социално включване и равни възможности“ ще се кандидатства чрез процедурата „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, а по „Насърчаване на заетостта и развитието на умения и насърчаване на младежката заетост“ – чрез „Дигитални умения“.

Две процедури с подбор на проектни предложения са предвидени за първата половина на годината. В периода март – май ще бъде отворена „Адаптирана работна среда“, чиято цел е преход към климатично неутрална икономика и променящи се модели на работа, а допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия. Втората процедура – „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, е с период на кандидатстване юни – август и цели адаптиране на работни места за хора с увреждания.

По Програма „Храни и основно материално подпомагане“ през месец април следващата година се предвижда да бъдат отворени две процедури по приоритетна ос 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“. По процедура „Подкрепа“ на лица от целевите групи ще бъдат предоставени индивидуални пакети с хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди, както и съпътстващи мерки за консултиране и насочване към различни видове социални услуги. По процедура „За по-добро бъдеще“ ще се предоставят пакети за новородени деца от бедни и рискови семейства. В зависимост от идентифицираните проблеми ще се задействат и подкрепящи мерки.