НССЗ ПРЕДСТАВИ В БЛАГОЕВГРАД ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРСР 2014 – 2020 Г.

Екипът на Областен информационен център – Благоевград се включи в семинар на тема „Възможности за подпомагане по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 през 2022 г. Изпълнение на одобрени проекти от Тематичната подпрограма за малките стопанства“. Събитието беше организирано от Национална служба за съвети в земеделието и участие в него взеха експерти от различни институции, земеделски стопани и граждани.

Основен акцент в срещата беше поставен върху Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. Експертите от Областна служба за съвети в земеделието в Благоевград представиха подробно изискванията към кандидатите по мярката, средствата, за които могат да кандидатстват и в какво могат да бъдат инвестирани те. Приемът на проекти по подмярка 6.1 стартира на 1 ноември и ще продължи до 17.30 часа на 6 януари 2023 г. Млади земеделски стопани на възраст от 18 до 40 години могат да кандидатстват за подпомагане с проекти на стойност не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Помощта ще се изплаща на два равни транша - първият е след приемане на проектното предложение, а вторият транш - когато се установи точното изпълнение на бизнес плана и това, което е заложено в него. Служителите на Национална служба за съвети в земеделието ще изготвят напълно безплатно проектните предложения на кандидатите по подмярката и ще съдействат за подаването им чрез системата ИСУН 2020. 

По време на семинара бяха подробно разисквани и условията за изпълнение на одобрените проекти по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" и подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Участие в събитието взеха и представители на Регионална инспекция по околната среда и водите в Благоевград, които представиха полезна за кандидат-бенефициентите информация, целяща отстраняването на нередности в документацията, която подават при кандидатстване за европейско финансиране.  

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com