Управляващият орган на Програмата за храни и материално подпомагане обявява процедура BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“

Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“.
Целта на процедурата е предоставяне на комбинирана подкрепа с базови хранителни продукти и предоставяне на материална помощ, допълнена със съпътстващи мерки за нуждаещите се лица от бедни и рискови семейства, застрашени от социално изключване.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+).
Период на изпълнение 2023-2025 г., с общ бюджет 13 230 000,00 лв.
Допустими кандидати са:
- Държавни институции, които изпълняват определени социални функции на държавата, свързани със социално включване и социална закрила на уязвими групи,
- Общини,
- Лицензирани доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ)
Проектът се реализира на територията на Република България.
Задължителни дейности:
1. Разпределение и раздаване на пакетите с хранителни продукти и хигиенни материали до крайните получатели
2. Предоставяне на съпътстващи мерки
Пълният комплект на Условия за кандидатстване и пакета документи към тях, е публикуван на следния интернет адрес: https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/proceduri-za-podbor/ и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg

Краен срок за представяне на предложенията: 31.08.2023 г., 17:00 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура чрез подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.