Управляващият орган на програмата за Храни и материално подпомагане обявява процедура BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“

Агенцията за социално подпомагане чрез Дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, УО на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“.
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи съгласно Наредба на министъра на труда и социалната политика № РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс.
Общият предвиден размер по тази покана за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за тригодишен период е 254 520 лева.
Териториален обхват. Място на изпълнение: Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България.
Период на изпълнение 2023-2025 г.
Допустими кандидати са:
- Държавни институции, които изпълняват определени социални функции на държавата, свързани със социално включване и социална закрила на уязвими групи,
- Общини,
- Лицензирани доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ)
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Идентифициране на целевите групи
2. Раздаване на пакети за новородени деца
3. Реализиране на съпътстващи мерки
Краен срок за представяне на предложенията: до 17:00 часа на 31.08.2023 г.
Указанията за кандидатстване и пакетът документи по процедурата, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.asp.government.bg и в ИСУН 2020, на адрес: https://eumis2020.government.bg
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) - https://eumis2020.government.bg