Управляващият орган по Програмата по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура „Процедура № 2: Специфична цел 3 „Връщане“

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-3.001  „Процедура № 2: Специфична цел 3 „Връщане“.

Конкретният бенефициент по процедурата е дирекция „Миграция“ – МВР.

По процедурата ще бъде финансирана 1 операция -„Прилагане на принудителни административни мерки, наложени на ГТД и осигуряване на превод.“

Целта на процедурата е да допринесе за ефикасното управление на миграционните потоци и за осъществяването, укрепването и развитието на общата политика областта на миграцията като се зачитат изцяло съответните достижения на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и България, произтичащи от международните правни инструменти, по които те са страни.

В рамките на общата цел, изпълнението на предвидената операция ще допринесе по-конкретно за борбата с незаконната миграция, като се укрепва ефективното, безопасното и достойното връщане за операциите по Специфична цел 3 „Връщане“ от Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и в съгласие с Програмата на Република България по фонда.

Операцията ще допринесе за борбата с незаконната миграция, като се укрепва ефективното, безопасното и достойното връщане и ще бъде насочена по-конкретно към създаване на организация и осъществяване на съпровождане на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци при изпълнение на наложените им административни мерки.

В резултат от изпълнението на предвидената операция ще се осигури постигането на следния резултат:

- приложени ефективни процедури за връщане.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операциите е 4 327 348,32   лева, като посоченият размер е и максимален размер на БФП по операцията.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 18.08.2023 г.