Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Процедура №2, Специфична цел 3 „Връщане“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г.

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование:  BG65AMPR001-3.001 „Процедура №2, Специфична цел 3 „Връщане“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г., са изменени, както следва:

  1. Текстът на т.13.3. „Допустими разходи“, раздел VII „Непреки разходи“, подточка а) „ в размер на 3% от допустимите преки разходи по проекта“ се изменя както следва:

а) „в размер на 7 % от допустимите преки разходи по проекта“.

  1. Посочените изменения са отразени в Раздел VII „Непреки разходи“, т.11. „Косвени разходи“ от Инструкцията за разработване на бюджета, неразделна част от документацията по процедурата.