Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП)

Процедурата се реализира чрез процедура на подбор на проекти, в съответствие с принципите, определени в чл.29, ал.1 от ЗУСЕФСУ.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

С настоящото изменение на Условията за кандидатстване е удължен срока за представяне на проектни предложения до 31.10.2023 г., 17 ч.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Условия за кандидатстване 1.03 MB