Публикувани за обществено обсъждане са Индикативните годишни работни програми за 2024 г. на програмите в област "Вътрешни работи" 

Обществено обсъждане на проекти на Индикативните годишни работни програми за 2024 г. по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. 

Коментари и предложения по проектите на документи можете да изпращате на електронна поща: dmp@mvr.bg