Фасадни елементи от бургаския катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методий“ се превърнаха в 3D модели

Научни екипи от Бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Университет „Ангел Кънчев“ – Русе осъществиха поредната серия от съвместни дейности по дигитализация на историческо, културно и природно наследство. Инициативата е част от изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – УНИТе.

Обект на дейностите за дигитализация бе Катедралният храм „Св. Св. Кирил и Методий“ – един от символите на град Бургас. Чрез 3D скенери със структурирана светлина, както и чрез лазерен скенер, специалистите успяха да създадат модели на голяма част от фризовете и фасадните елементи на църквата.

Научните екипи на Бургаския и Русенския университет създадоха цифрови образци, които ще бъдат съхранени в дигитални архиви и при необходимост могат да бъдат използвани за изработката на нови матрици и елементи за фасадата. Една от целите на тази инициатива е да се демонстрира възможността за създаване на дигитални копия на екстериорните елементи чрез директно 3D сканиране, без необходимост от създаване на отпечатъци, което е скъпа и времеемка процедура. Някои от дигиталните модели ще бъдат използвани за създаване на сувенири и други рекламни продукти.

Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – УНИТе се осъществява по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Партньори в проекта са Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, СУ „Св. Кл. Охридски“, Технически Университет - София, Русенски университет "Ангел Кънчев" и Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

 

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас