Областен информационен център – Бургас с участие в официалното откриване на анаеробната инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци в Бургас

Съоръжението е изградено по проект финансиран от Оперативна програма „Околна среда" 2014 -2020, подкрепен от ЕФРР и изпълнен в партньорство между общините Бургас, Поморие и Несебър.

С пускането в експлоатация на съоръжението в действие ще се удължи животът на новата клетка на регионалното депо в резултат на намаляването на количествата отпадъци депонирани от всички 9 общини. Другата полза от инсталацията е намаляване емисиите парникови газове в атмосферата.

Основната цел на реализирания проект е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци посредством осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци.

Приложен е интегриран подход в управлението на отпадъците, а избраният метод е суха метанизация. Инсталацията разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършване на процесите по преработка на отпадъците, като функционира на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липса на кислород. Вследствие на този процес се получава компост и метан, от който  се произвежда електричество и топлинна енергия.

Проектът включва анаеробна инсталация с капацитет от 30 652 тона годишно, 8бр. биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи към тях. Изградени са също инсталация за  компостиране с 6 тунела и когенерационна система за производство на електрическа и топлинна енергия от биогаза, постигайки се максимална енергийна ефективност. Създадена е и обща система за разделно събирани биоразградими отпадъци, която включва 10 камиона за събиране на отпадъци и два товарача, както и мрежа от 11 315 контейнери, стратегически разположени на територията на общините Бургас, Несебър и Поморие.

Иновативното съоръжение е пример за екологично устойчиви практики за управление на отпадъците. Участващите в проекта общини създават положителен прецедент за управление на околната среда и отговорно използване на ресурсите. Инициативата създава работни места и насърчава по-чиста и по-здравословна околна среда, чрез което въздействието й се простира отвъд единствено намаляването на отпадъци. Проектът съответства на целите на ЕС за устойчивост и по-екологосъобразно бъдеще в синхрон с всички принципи на кръговата икономика.

На откриването на съоръжението присъстваха кметът Димитър Николов, Галина Симеонова – ръководител на УО на ОПОС и ПОС 2021-2027 г. и главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма “Околна среда“, г-жа Агнес Монфре – ръководител на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК, зам.-кметът г-жа Весна Балтина, заместник-кметове на общините Поморие и Несебър, председателят на Общински съвет – Бургас Михаил Хаджиянев, народният представител Жечо Станков, представители на Европейската комисия и членове на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2021-2027“ г.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас