ОИЦ - СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНТЕРАКТИВНО СЪБИТИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ

На 20 ноември 2023 г. в централната сграда на Лесотехническия университет екипът на Областен информационен център – София проведе интерактивно събитие на тема „Насърчаване на младежката заетост“. Участие в инициативата взеха над 50 студенти от специалност „Горска промишленост“.

Експертите на ОИЦ – София запознаха студентите с работата и услугите, които предоставя Центърът, както и с възможностите, които предлагат европейските фондове по линия на младежката заетост. Беше предоставена също информация и за актуални възможности за кандидатстване по процедури с допустими бенефициенти – висши учебни заведения.

Интерактивното събитие бе организирано с любезното съдействие на Центъра за кариерно развитие на Лесотехнически университет в рамките на Кариерна борса „Устойчиво управление на биологичните ресурси“,

Участниците в кариерната борса се запознаха и с проекта BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ (NatuResEdu), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проектът е с общ бюджет 2 000 000 лв. и се изпълнява от Лесотехническия университет в консорциум с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет – Габрово, Тракийски университет - Стара Загора и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Сред специфичните цели на проекта са да бъдат модернизирани осем професионални направления, седем от които приоритетни, в отговор на цифровата трансформация на образованието и да се създаде среда за кариерно развитие на студентите. Фокусът е върху осем професионални направления на 5-те висши училища - 3.7. Администрация и управление, 4.4 Науки за Земята, 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.13 Общо инженерство, 6.1 Растениевъдство, 6.2 Растителна защита, 6.4 Ветеринарна медицина, 6.5 Горско стопанство.

Проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, Договор за БФП  №BG05SFOP001-4.007-0024-C01