По проект предприятие ще произвежда перли от многоклетъчни водорасли

Предприятие за преработка на аквакултури в с. Славеево, община Добричка изпълнява проект  “Монтаж на машини и съоръжения-поточна линия за производство на продукти от многоклетъчни водорасли намиращи приложение в молекулярната кулинария”. Инвестицията е на обща стойност 1 940 000 лв., от който 970 000 лв. са осигурени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., по процедура BG14MFOP001-5.017 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

Средствата ще бъдат вложени в закупуването на поточна линия за производство и пакетиране на перли от многоклетъчни водорасли, намиращи приложение в молекулярната кулинария. Предвидено е инсталирането на мобилна фотоволтаична система с мощност 30 kW за задоволяване на потреблението на електрическа енергия.

Проектът стартира през юли 2023 г., и е планирано да бъде изпълнен до края на ноември 2023 г.

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg