Информационна среща за запознаване и работа с ИСУН проведе ОИЦ – София със студенти

На 29 ноември в офиса на  ОИЦ се проведе информационна среща със студенти от три специалности в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Темата на срещата бе „Запознаване и работа с Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). По време на събитието студентите се запознаха с предназначението на  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България и разбраха, че публичният модул дава възможност да се проследи напредъка и резултатите от изпълнението на оперативните програми през периода 2014-2020 година. Експертите на ОИЦ - София представиха всички модули от информационната система - предназначени за работа на кандидатите, бенефициентите, звената за управление и наблюдение на програмите, одитните и сертифициращи органи. С помоща на тези модули се откриват нови процедури, кандидатства се, оценяват се проектни предложения, сключват се договори, отчитат се и се наблюдават резултатите, обясниха експертите и допълниха, че основната цел на системата е всички данни по изпълнение на Оперативните програми, още от тяхното възникване, да се събират и обработват електронно. По този начин се осигурява възможност за тяхното ефективно управление, отчитане и проверки, както и обмен на информация с институциите на Европейския съюз. Гарантира се проследимост по всяка една програма, процедура, договор за предоставяне на финансова помощи.

Судентите бяха приятно изненадани от ИСУН 2020, която е изцяло уеб базирана и за работа с нея, е необходимо единствено браузър, също така е оптимизирана и за работа с мобилни устройства.