ТРИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНИТЕ

Експерти от Областен Информационен Център – Враца взеха участие в ежегодната експертна среща, организирана от НСОРБ-Актив, която се проведе в София от 27 до 29 ноември. И тази година интересът към нея бе голям – близо 180 участници от 100 общини, въпреки тежките метеорологични условия през уикенда, каза Людмила Величкова, управител на НСОРБ-Актив. Траен остава и интересът на кметове, зам.-кметове,  представители на Общински съвети  и представители на Областните Информационни центрове към форума.

За напредъка по Програмите за трансгранично сътрудничество, първите приеми на проектни концепции по Териториалните им стратегии, информация предоставиха представителите на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ. Първите покани по Програмите за сътрудничество с Турция, Сърбия и Северна Македония по Териториалните им стратегии, реализират на практика опита за излизане от традиционните рамки на проекти и търсене на мултисекторност и мултиаспектност. Голяма част от проектните концепции включват по-голям кръг партньори, инвестицията не се гледа само на територията на общината, а се търси над общински ефект и насоченост към по-голям интегриран продукт.

От дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ бе  направен кратък обзор на актуалното състояние на програмите за териториално сътрудничество. На интернет-страницата на министерството е публикуван проект на Ръководство за първата покана по Програмата с Гърция, планирана за януари 2024 г. Фокусът ще бъде върху кръгова икономика, биоразнообразие, равен достъп до приобщаващи и качествени услуги, засилване ролята на културата и устойчивия туризъм. По програмата с Румъния се оценяват първите проекти. Очаква се да бъдат одобрени около 40 проектни предложения. Следващата покана ще бъде през първата половина на 2024 г. и ще е насочена към образованието и културата..

По Програма „Дунавски регион“ втората покана за набиране на проекти е обявена с кандидатстване до 29 март 2024 г. и  с от бюджет 37 млн. евро - Набират се проекти по Програма „Дунавски регион“ 2021-2027.

По Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ с общ бюджет 294 млн. евро е предвидена покана за набиране на проекти в средата на лятото на 2024г.  По Програма „Черноморски басейн“ тече оценка на проектни предложения.

Новата покана ще бъде отворена на 10 януари, а оценката на проектните предложения трябва да приключи до юни 2024 г. Изискването по нея е водещ партньор да бъде община, изпълнила проект за градски иновативни действия.

Вторият ден на Срещата на евроекспертите стартира с преглед на Програмата за околна среда. Ръководителят на УО Галина Симеонова  представи  двете процедури, по които допустими бенефициенти са 167 общини, които не са получили средства от ОПОС 2014-2020 г. за изграждане на инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, и 69 общини, които изграждат със средства от ОПОС 2014-2020 г. инсталации за предварително третиране на битови отпадъци. Срокът за обявяване на първата процедура е януари 2024 г., а за втората  края на 2024 г. или началото на 2025 г. Те обърнаха внимание на изискването за пред инвестиционно проучване, защото от него зависи качеството на проекта. От Управляващия орган съветват разходите за дейностите да се базират на проучване и анализ, не е подходящо да се работи с исторически данни. Друга препоръка към общините е при сключване на договор веднага да имат готовност за пускане на обществена поръчка за избор на изпълнител. През януари 2024 г. се предвижда и информационна среща с всички допустими общини.

По Програма за храни, бе обърнато бе внимание, че във връзка с удължаването на проектите, чийто краен срок изтича в края на годината, са необходими решения на съответните общински съвети. Апелира се за контрол на количеството и качеството на храната, в т.ч. постоянното му поддържане на едни и същи нива. Налице са проекти с много малко отчетени разходи, като е нужно по-често да се изисква възстановяването им. Може да се използва и авансирането им, което е на 20% от стойността на проектите. Програмата не разполага със свободен ресурс, с който да се увеличи ставката на обяда, като по опцията предложена и от НСОРБ, се комуникира с ЕК за прехвърляне на ресурс от други европрограми или осигуряване на национален такъв:  228 деца в 12 общини получават детска кухня. В началото на 2024 г. ще се направи преглед на инфлационните процеси, като от спестен ресурс ще има възможност за увеличаване на ставката от 1.78 лв. Ще стартира и подпомагането с хранителни и хигиенни продукти, като отново ще се разчита общините да съдействат на БЧК.  

По Програма Развитие на Регионите 2021- 2027  бе споделено, че продължава активната работа по приключване до края на годината на общинските проекти от периода 2014 – 2020 г. по ОП „Региони в растеж“. Управляващият орган очаква активен процес по сертификация в следващите дни. Част от проектите са под риск заради множеството кризи през периода. Затова се въвежда двуетапно отчитане на договорите за безвъзмездна помощ за тях. Чрез допълнително споразумение, те ще могат да подават искане за окончателно плащане до 15 януари 2024 г., а допълнителен окончателен технически отчет – най-късно до 31 юли 2024 г. Очаква се в началото на новата година да се обяви прием на конкретни проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027. Тя е по-различна от предишната програма и трябва да се изпълнят редица стъпки, преди да започне същинското финансиране на проектите. Ресурсът за развитие на десетте най-големи града и 40-те по-малки градски общини е около 3,5 млрд. лв.

Националната среща продължи с представяне на актуална информация за финансирането на общинските проекти с финансови инструменти. Фонд ФЛАГ представи информация за приключване на общинските проекти от програмен период 2014-2020 и възможностите за финансиране в програмен период 2021-2027

Срещата завърши с дискусия по приключването на проектите от програмен период 2014-2020 и изпълнението на проекти по преходния период с финансиране по ПРСР. Обсъдени бяха новата визия и планираните приеми на общински проекти през 2024 г. по Стратегическия земеделски план, ВОМР и ПМДРА. В дискусията се включиха Ива Иванова, заместник-директор на ДФЗ,  екип от фонда, Стоян Котов, директор дирекция „Морско дело и рибарство и експерти в дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ.