ОИЦ ПРЕДСТАВИ БРОШУРА СЪС ЗНАКОВИ ПРОЕКТИ И КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Областният информационен център в Търговище проведе работна среща за представяне на брошура със знакови проекти на Община Търговище за изминалия програмен период, като база за реализиране на интегрираните териториални инвестиции през новия до 2027 г.

             В информационното събитие участваха областният управител Гергана Цонева, заместник-кметовете на община Търговище Сюзан Алиосманова и Валентин Велчев, представители на общинската и областната администрации, партньори от НПО и медии.

             В брошурата са показани част от проектите по ОПРР и ОПРЧР, които получиха най-широка обществена подкрепа. Със средства от европейските фондове бяха обновени основни звена от образователната инфраструктура и градската среда в Търговище. Бяха реализирани и редица проекти, насочени към уязвими групи, с изграждане на нова съвременна база за предоставяне на социални услуги за деца, техните семейства, както и за възрастни и хора с увреждания.

             Общо реализираните проекти от Община Търговище през изминалия програмен период са 21, а инвестициите възлизат на близо 27 млн. лв. Всички дейности през предходния програмен период се явяват стабилна основа за надграждане и разширяване през настоящия, 2021 – 2027 г., като се залага на създаването на устойчиви партньорства за съвместни дейности за прилагане на интегрирания териториален подход.  Стъпвайки на тази база, Община Търговище кандидатства с Концепция за интегрирани териториални инвестиции, в която се предвиждат дейности по мащабно обновяване на уличната мрежа, спортни и обекти от културната инфраструктура, общински пътища и други.

              Концепцията е в процес на разглеждане за административно съответствие, след което ще бъде представена публично за провеждане на консултации с широк кръг заинтересовани страни и обществеността. Областният информационен център – Търговище, като част от експертния състав на „Звеното за публични консултации“ към  Регионалния съвет за развитие, ще организира серия от събития за представяне на концепцията.