ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ В СМОЛЯН"

Общественото обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0143 "Зелени мерки в градска среда за по-чист въздух в Смолян" на кандидат Община Смолян ще се проведе на 11 март 2024 г. от 10:00 ч. в зала 247 на Общинска администрация - Смолян, бул. „България“ 12, гр. Смолян.

Резюме на Концепцията:

Проектното предложение е насочено към подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез прилагане на зелени мерки и реализацията на проекти, посочени в Общинската програма за КАВ.

Значителна част от междублоковите пространства в община Смолян са увредени вследствие на нерегламентирана човешка дейност. Крайният резултат от това увреждане е повишаване на нивата на фин прах, който се имитира във въздуха и повишава стойностите на фини прахови частици (ФПЧ).

С реализацията на проекта значителна част от увредените площи ще бъдат възстановени, ще бъде ограничено по нататъшното негативно въздействие върху междублоковите пространства.

Ще се реализират и мерки за разширяване на зелените площи чрез изграждането на зелени покриви и възстановяване на увредени зелени площи в териториите на училищата и детските градини на територията на община Смолян. Основен акцент на интервенция ще са т. нар. "Горещи зони".

В реализацията на проекта ще се използват растителни видове с най-висока степен на ефикасност по отношение на улавяне на ФПЧ и пречистване на въздуха по естествен път.

Приканваме ви да попълните онлайн анкетата за КИТИ „Зелени мерки в градска среда за по-чист въздух в Смолян“ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zigCbJuzXq2kwzF1DkI5S72eHpJDuVMJqUn7LoZvLvjNAw/viewform

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или 0301 888 05; 0879 999 827.

Файлови документи