ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПГТТ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР. СМОЛЯН"

Общественото обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0129 "Подкрепа за дуалната система на обучение в ПГТТ "Христо Ботев" - гр. Смолян" на водещ партньор Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев" - гр. Смолян ще се проведе на 18 март 2024 г. от 10:30 ч. в зала 247 на Общинска администрация - Смолян, бул. „България“ 12, гр. Смолян.

Резюме на Концепцията:

Целта на настоящия проект е в ПГТТ "Христо Ботев"- гр. Смолян да се предостави възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI-ви век и променящите се изисквания на пазара на труда.

В гимназията за 6-та поредна година се обучават ученици по специалност "Електрообзавеждане на производството" по дуална система на обучение. От настоящата учебна година гимназията отговори на нуждите на бизнеса и по тяхна инициатива осъществи прием по специалност "Машини и системи с ЦПУ" - дуална система на обучение.

За подобряване на качеството на обучение е необходимо осъвременяване и подобряване на материалната база, а също и допълнително обучение на учениците от първи гимназиален етап и от двете специалности по професионална подготовка - теория и практика, както и обучение по чужд език по професията.

В ПГТТ "Христо Ботев" не са се обучавали ученици по специалност "Машини и системи с ЦПУ" през последните 10 години, поради което оборудването за професионална подготовка е морално остаряло и е необходимо да бъде осъвременено с цел осигуряване на нормалното и качественото обучение.

В отговор на огромния дефицит на добре обучени професионалисти от професионалните направления 522 "Електротехника и енергетика" и 521 "Машиностроене, металообработване и металургия" гимназията се нуждае от съвеременно оборудване, което да мотивира и амбицира учениците от иновативната дуалната система на обучение.

Приканваме ви да попълните онлайн анкетата за КИТИ „Подкрепа за дуалната система на обучение в ПГТТ "Христо Ботев" - гр. Смолян“ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSeEiVue6WEJwkKdbCNIx1Br-BSjPNEZNDLfttE3OeF_Z_qA/viewform

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или 0301 888 05; 0879 999 827.