УO на Програмата по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. обяви Процедура № 2, специфична цел 3 и специфична цел 2

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65ISPR001-3.006 „Процедура № 2: Специфична цел 3  „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ и специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са Държавна агенция „Технически операции“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - МВР, Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР,  Главна дирекция „Гранична полиция“–МВР, Държавна агенция „Закрила на детето“/Фондация „А21“ (по избор).

По процедурата ще бъдат финансирани 6 операции, които ще гарантират справянето с основните заплахи за сигурността, и по-специално превенцията и борбата с тероризма, радикализацията, тежката и организираната престъпност. Ще бъде осигурена подкрепа за придобиване на подходящо оборудване, засилването на оперативното сътрудничество и повишаването на капацитета за противодействие на престъпността. В рамките на процедурата ще се подпомага също обучението на съответните служители и експерти, както и повишаването на координацията и засилването на сътрудничеството между компетентните органи на национално и европейско ниво. В допълнение, ще бъдат осигурени възможности за изпълнение на специфично действие за засилване на трансграничното сътрудничество и оперативна подкрепа, насочена към поддръжката на свързани със сигурността системи на Съюза и национални ИКТ системи и мрежи.

В рамките на общата цел, изпълнението на предвидените операции ще допринесе за подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ и подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение“, Приложение II, т. 2, буква а) на Регламент (ЕС) 2021/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“.

Процедурата е насочена към повишаване на оперативния капацитет и специфичните умения и компетентности на служителите от Държавна агенция „Технически операции“, семинари с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС, провеждане на конференции, обмяна на добри практики и опит със сродни партньорски служби от държави членки на ЕС. Укрепване на международното сътрудничество между държавите - Европейски оперативен екип Коста дел Сол (EUROPEAN OPERATIONAL TEAM Costa del Sol). Укрепване капацитета на полицейските служители в превенцията и борбата срещу престъпления, свързани с производство, разпространение и трафик на наркотици. Дигитализация на експертно-криминалистическата дейност и на процеси, свързани с полицейска регистрация. Повишаване на мобилизационния капацитет на ГДГП за противодействие на трансграничните престъпления, включително трафика на хора и контрабанда на мигранти, в сътрудничество с компетентните органи на европейско и национално ниво. Специфично действие ISF/2022/SA/3.3.1 Координиране на услугите за жертви на трафик в Южните и Източните Балкани;

В резултат от изпълнението на предвидените по процедурата операции ще се осигури постигането на следните резултати:

- придобиване на подходящо оборудване и създаване или модернизиране на специализирани учебни бази и друга свързана със сигурността инфраструктура от съществено значение, с цел повишаване на готовността, устойчивостта, обществената осведоменост и адекватността на реакцията при заплахи за сигурността;

- увеличаване на обучението, ученията и взаимното учене, специализирани програми за обмен и споделяне на най-добри практики във и между компетентните органи на държавите членки, включително на местно равнище, както и с трети държави и други подходящи участници;

- увеличаване на броя на операциите по правоприлагане, в които участват две или повече държави членки, включително, ако е целесъобразно, операции, които включват други подходящи участници, по-специално като се улеснява и подобрява използването на съвместни екипи за разследване, съвместни патрули, преследвания по гореща следа, скрито наблюдение и други механизми за оперативно сътрудничество в контекста на цикъла на политиката на ЕС, със специален акцент върху трансграничните операции;

- насърчаване и разработване на мерки, гаранции, механизми и най-добри практики, свързани с ранната идентификация, закрилата и подкрепата на свидетели, сигнализиращи за нередности лица и жертви на престъпления, и развиване на партньорства между публичните органи и други съответни участници за тази цел;

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операциите е 8 144 870.52 лева.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес:  https://eumis2020.government.bg

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е както следва:

За операция 2 -  04.04.2024 г. /17:30 ч.;

За операции 1, 3, 4, 5 и 6 – 22.04.2024 г./17:30 ч.