УО на Програмата по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. обяви „Процедура 1, Специфична цел 3"

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в BG65ISPR001-3.004 „Процедура 1, Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки.“

В рамките на процедурата ще бъде финансирана следната операция:

„Укрепване на капацитета в областта на противодействието на трафика на хора; повишаване на осведомеността в областта на трафика на хора, радикализацията и екстремистка пропаганда; помощ, подкрепа и защита за жертвите на трафик на хора;  оценка на заплахите от организирана престъпност и корупция в България“.

Целта на настоящата процедура е да допринесе за укрепване на капацитета в областта на противодействието на трафика на хора; повишаване на осведомеността в областта на трафика на хора, радикализацията и екстремистка пропаганда; помощ, подкрепа и защита за жертвите на трафик на хора;  оценка на заплахите от организирана престъпност и корупция в България.

В рамките на общата цел, изпълнението на предвидената операция ще допринесе по-конкретно за: за укрепване на капацитета в областта на противодействието на трафика на хора;  повишаване на осведомеността в областта на трафика на хора,  радикализацията и екстремистка пропаганда;   помощ, подкрепа и защита за жертвите на трафик на хора;  оценка на заплахите от организирана престъпност и корупция в България, в съответствие със Специфична цел 3, чл. 3, т. 2, буква „в“ - „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ от Регламент (ЕС) 2021/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ и в съгласие с Програмата на Република България по фонда.

 

В резултат от изпълнението на предвидените по процедурата операции ще се осигури постигането на следните конкретни цели в съответствие с Приложение II, т. 3 (а), (б) и (в) от Регламент (ЕС) № 2021/1149:

-        увеличаване на обучението, ученията и взаимното учене, специализирани програми за обмен и споделяне на най-добри практики във и между компетентните органи на държавите членки, включително на местно равнище, както и с трети държави и други подходящи участници;

-        използване на полезни взаимодействия чрез обединяване на ресурси и знания и обмен на добри практики между държавите членки и други съответни участници, включително гражданското общество, например чрез създаването на съвместни центрове за високи постижения, разработването на съвместни оценки на риска или на общи центрове за оперативна подкрепа за съвместно провеждани операции;

-        насърчаване и разработване на мерки, гаранции, механизми и най-добри практики, свързани с ранната идентификация, закрилата и подкрепата на свидетели, сигнализиращи за нередности лица и жертви на престъпления, и развиване на партньорства между публичните органи и други съответни участници за тази цел.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операцията е 4 605 909 лева.

За операцията е заложен максимален и минимален размер на безвъзмездната финансова помощ, както следва:

 - Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 488 950 лева

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 605 909 лева

 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.05.2024 г., 17:30 часа.