УО на Програмата по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви Процедура № 1, Специфична цел 3 „Връщане“

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-3.002 Процедура № 1, Специфична цел 3 „Връщане“.

Целта на настоящата процедура е да допринесе за ефикасното управление на миграционните потоци и за осъществяването, укрепването и развитието на общата политика областта на миграцията като се зачитат изцяло съответните достижения на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и България, произтичащи от международните правни инструменти, по които те са страни.

В рамките на общата цел, изпълнението на предвидените операции ще допринесе по-конкретно за борбата с незаконната миграция, като се укрепва ефективното, безопасното и достойното връщане за операциите по Специфична цел 3 „Връщане“ от Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и в съгласие с Програмата на Република България по фонда.

Операциите ще допринесат за борбата с незаконната миграция, като се укрепва ефективното, безопасното и достойното връщане и ще бъде насочена по-конкретно към създаване на организация и осъществяване на съпровождане на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци при изпълнение на наложените им административни мерки.

В резултат от изпълнението на предвидените по процедурата операции ще се осигури постигането на следните резултати:

-        Принос  за борба с незаконната миграция, като укрепва ефективното, безопасното и достойно връщане, обратно приемане и насърчаване на приноси и ефективна начална реинтеграция в трети държави;

-        Намаляване на стимулите за незаконна миграция.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операциите е 625 856 лв.

 Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Краен срок за подаване на проектни предложения - 07.06.2024 г.- 17:30 часа.