33 проекта на местни инициативни рибарски групи ще бъдат финансирани по ПМДРА 2021 – 2027 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА 2021-2027 г.) приключи с оценката на постъпилите проектни предложения по подготвителната процедурата „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“. С това се стартира процесът по подготовка на стратегии на местните общности, зависими от рибарството.

В рамките на приема постъпиха общо 33 проекта, с които се обхваща територията на повече от 90 общини на страната. Всички постъпили предложения преминаха успешно първоначалната оценка по процедурата. Най-голям интерес за прилагане на подхода има от страна на традиционните рибарски райони от крайбрежието на Черно море и от поречието на р. Дунав.

Максималната финансовата помощ е в размер до 25 000 лева за Местна инициативна рибарска група (МИРГ), прилагала подхода ВОМР в периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. и 30 000 лв. за местни партньорства, които не са го прилагали. Помощта е в размер на 100 %. Тя се предоставя за изграждане на капацитет и подготовка за разработване и бъдещото изпълнение на стратегиите, които допринасят за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури в крайбрежните и вътрешните райони на страната и по поречието на р. Дунав. Общият финансов ресурс по процедурата е на стойност 773 312 лв.

Подходът Водено от общностите местно развитие в рибарските райони се прилага за трети програмен период, като той работи отдолу-нагоре, т.е. местната общност решава как да бъдат изразходени средствата по програмата и към какви дейности да бъде насочен той за развитие на територията и сектора.