В ГАБРОВО ПРЕДСТАВИХА ПРЕД БИЗНЕСА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

В рамките на обявените информационни дни представители от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа представиха процедурата „Подкрепа на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Срещата в Габрово се проведе на 8 юли в Ритуалната зала на Община Габрово от 11:30 ч., на която присъстваха и представители на Областен информационен център – Ловеч, други Областни информационни центрове от Северна България, представители на местното управление, организации и най- вече малкия и среден бизнес.

Срещата откри главният директор на ГД ЕФК г-н Радослав Ризов, който направи кратка ретроспекция на дейността на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа, основните цели и идеи, актуалните и предстоящи програми и проекти през настоящата и следващите години. Той акцентира и върху устойчивостта на реализираните инвестиции, които подлежат на последващ случаен контрол. Разясни също възможностите за финансиране чрез Фонда на фондовете и различните инструменти, с които той оперира.

Експерти от дирекцията представиха пред присъстващите представители на бизнеса  възможностите за кандидатстване по процедурата, допустимостта, дейностите, които ще се финансират и други. Основната ѝ цел е насърчаване на инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в предприятията, за да се повиши тяхната конкурентоспособност и да се подобри пазарното им присъствие. Общият бюджет на процедурата е 117,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Безвъзмездните средства ще послужат за закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер за подобряване на производствения капацитет, въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските и логистичните процеси в предприятията. Ще се покриват и разходите за създаване на онлайн магазини, чрез които да се предлагат стоки и услуги на предприятията.

Очаква се да бъдат подкрепени поне 780 предприятия – от тях около 740 семейни предприятия и предприятия от творческите индустрии и 40 от занаятите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16.09.2024 г. чрез ИСУН.

Повече информация за процедурата можете да намерите на адрес: https://pkip.egov.bg/wps/portal/program-pkip/home/news/news_procedure_31052024.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в България.