ОИЦ - КЪРДЖАЛИ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ“

Община Кърджали и Областен информационен център - Кърджали (ОИЦ – Кърджали) организираха информационна среща с представители на бизнеса на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ“.

Събитието се проведе на 05 юли 2024 г. в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий“ 12-А (в двора на СУ „Отец Паисий“).

На информационната среща, г-жа Виолета Добрева, директор на Фонд „Условия на труд“ към Министерство на труда и социалната политика, представи възможностите за финансиране на проекти по програма ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“, приета от Националния съвет по условия на труд и утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, по която се финансират проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

Фонд „Условия на труд“ финансира до 30% от одобрените и действително извършени разходи за изпълнението на един проект, но не повече от 100 000 лева. Дейностите, които финансира фонда са свързани с реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения; модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване; изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда; подобряване на санитарно-битовите условия, както и други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване.

В срещата взе участие и управителят на ОИЦ – Кърджали, г-жа Мариана Димова, която представи основните акценти на ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.004 „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ”, по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Общият бюджет на процедурата е 117,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет (процент) на съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП е до 75 % за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85 % - за предприятията от сектора на занаятите.

Процедурата е насочена към микро и малки предприятия, като същите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията. По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.

На срещата присъстваха представители на бизнеса, администрацията, образованието, както и неправителствени организации с интерес към възможностите за финансиране на проектни идеи.

ОИЦ – Кърджали, благодари на г-н Даниел Делчев, зам.-кмет на община Кърджали, за съдействието при организацията и провеждането на информационното събитие.

ОИЦ - Кърджали е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на средствата от ЕС в България.