УО на Програмата по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН разяснения по Насоките за кандидатстване по Процедура № 3

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН постъпили по реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕФСУ разяснения по Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-1.003 „Процедура № 3 Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, съфинансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г.