Доклад за напредъка по Споразумението за партньорство