Покана за участие в публично обсъждане на проекта на Споразумението за партньорство 2021-2027 г.

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г. С оглед на епидемичната обстановка в страната обсъждането ще се проведе дистанционно, в реално време, чрез платформата Webex.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, който очертава основните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството през новия програмен период 2021–2027 г. С него се поставя и рамката за управление на средствата от Европейските фондове в България.

Документът определя приоритети за финансиране въз основа на реалистична преценка на нуждите и поставяне на ясни и достижими цели. Те са предпоставка за извличане на добавената стойност и осигуряване допълняемостта на фондовете. Залага се на инвестиции, водещи до иновативна и конкурентоспособна икономика, която произвежда продукти с висока добавена стойност. Такива са например вложенията в наука и иновации за конкурентоспособност, образование и обучение за високо квалифицирана работна сила, подобряване на бизнес средата и цифровизация на икономиката. Търси се повишена ефективност на регионалната политика, за да се отговори на предизвикателства като неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаването на наблюдаваните различия между плановите райони в страната. Традиционната инфраструктура се запазва като важен сектор, към който се предвижда да се насочи съществен финансов ресурс.

Документът се разработва от работна група с активното участие на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други.

Предложеният за обществено обсъждане проект на документа е резултат от дейността на работната група от началото на 2020 г. и серия технически консултации с ЕК. Взети са предвид, доколкото структурата и съдържанието на документа позволяват, изказаните мнения по време на проведените обществени консултации през м. октомври 2020 г.

Общественото обсъждане се провежда в изпълнение на разпоредбите на чл. 14 ал. 1 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021–2027 г.

Желаещите да участват следва да се регистрират до 17 часа на 09 юли 2021 г. на следния адрес: https://forms.gle/iYAngtYpDJAwtVhb8. Въпроси и коментари по документа могат да бъдат отправяни чрез формата за регистрация при попълването й. Регистрираните участници ще имат възможност да задават въпроси и по време на самото обсъждане, включително чрез чат приложението на платформата. С оглед на оптимизиране на дискусията, Вашите въпроси и коментари изпращайте предварително, за да могат да получат адекватна реакция в рамките на публичното обсъждане.

След получаване на покана от страна на организатора, участниците следва да разполагат с инсталирана платформа Webex.