Програма за храни и основно материално подпомагане е отворена за коментари от гражданите до 12 август 2021 г.

До август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на проекта за Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХ) Обществените консултации се организират от Министерството на труда и социалната политика и от Агенцията за социално подпомагане като Управляващ орган на ПХ 2021 – 2027. Проектът е достъпен на правителствения портал за обществени консултации www.strategy.bg, единния информационен портал www.eufunds.bg и сайта на Агенция за социално подпомагане www .asp.government.bg.

Подкрепата по Програмата за храни и основно материално подпомагане е насочена към най-уязвимите групи в обществото. Според разчетите подкрепа през новия програмен период ще получат над 600 000 лица с ниски доходи и в затруднена ситуация. Пакети с хигиенни материали, най-необходимите продукти за новородени и ваучери за детска кухня за деца до 3 години ще допълнят предоставяната досега помощ от хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд. Подпомогнатите лица ще получават и съпътстваща подкрепа, съобразена с индивидуалните им нужди, чиято цел е трайно преодоляване на социалната изолация и бедността.

Писмени предложения и становища по проекта на ПХ 2021 – 2027 могат да се изпращат на имейл: a.angelova@asp.government.bg или да се публикуват на портала за обществени консултации www.strategy.bg най-късно до 12 август 2021 г.