Проведе се публично обсъждане на проекта на Споразумението за партньорство 2021-2027 г.

На 15 юли 2021 г. се състоя обществено обсъждане на Споразумението за партньорство (СП) между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г.

Проектът на стратегическия документ беше представен от Атанас Пеканов, служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства. Той открои качествено новите моменти в сравнение с предходните програмни периоди, които залягат като приоритети в Споразумението:

-    Пълноценно развитие и използване на капацитета на научноизследователската и иновационната инфраструктура и изграждане на функционираща система за трансфер на технологии и иновации. Ускорена цифровизация на предприятията, както и на публичния сектор в полза на гражданите и бизнеса.

-    Подкрепа за предприятията за въвеждане на нисковъглеродни, ресурсно и енергоефективни технологии, в т.ч. безотпадни технологии, редуциране на количествата отпадъци, генерирани в процеса на производство.

-    Насърчаване развитието на зарядна инфраструктура за електромобили, както и развитието на пазара на електромобили.

-    Подобряване на пътната безопасност чрез прилагането на мерки основно в областта на човешкия фактор, пътната инфраструктура, превозните средства и контрола.

-    Интензифициране на процесите на навлизане на модерните технологии за преподаване и учене в учебния процес, въвеждане на обучение в дигитална среда, за прилагане на иновативни методи и за привличане и задържане на млади кадри в сферата на образованието.

-    Преработване на учебните програми, за да се гарантират уменията и знанията, необходими за „зелената“ икономика.

-    Активни мерки за придобиване на дигитални умения.

-    Използване на интегрирани подходи и инструменти за териториално развитие.

-    Приоритетните за финансиране инвестиции на конкретната територия ще се идентифицират от териториалните органи на регионално или общинско ниво чрез подбор на концепции или проектни идеи, при който водещо е съответствието на проектните идеи със съответните териториални стратегии – плановете за интегрирано развитие на общините и интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2.

Г-н Пеканов каза, че пред одобрението на СП стоят два основни казуса, по които интензивно се търси сближаване на позициите с ЕК за постигането на решения, които да са удовлетворителни за България. Това са допустимост на районите (области) за подкрепа по Фонда за справедлив преход, както и размерът на финансирането за Югозападния регион за планиране, който се класифицира за първи път като преходен регион и това се дължи главно на „феномена“ на столицата.

Регламентите на ЕС, регулиращи фондовете и тяхното управление вече са официално публикувани, което означава, че държавите членки могат да изпращат своите споразумения и програми за одобрение от ЕК. Одобрението на СП е предусловие за одобрението на отделните програми. Това налага да сме максимално мобилизирани за финализиране на преговорите по СП, така че изпълнението на програмите да стартира максимално рано, което от своя страна ще осигури свежи ресурси за инвестиции в икономика и социални политики.

В заключение вицепремиерът по управление на европейските средства подчерта, че ще продължи посоката на максимално опростяване на целия цикъл на подготовка и изпълнение на бъдещите проекти, вкл. чрез надграждане на информационната система за управление и наблюдение, независимо от факта, че не се предвиждат значителни промени в системата за управление и контрол на кохезионните фондове.

Кратко представяне на проектите на програми, обхванати от СП, направиха представителите на секторните ведомства, което включваше принос на програмата към цели на политиката; бюджет; основни приоритети и ключови инвестиции, основни групи бенефициенти; статус на подготовка/програмиране. Тези програми са Програма за развитие на регионите, Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, Програма за развитие на човешките ресурси и Програма за храни и/или материално подпомагане, Програма за образование, Програма Околна среда, Програма за транспортна свързаност, Програма за техническа помощ, Програма за морско дело, рибарство и аквакултури.

В рамките на дискусионния панел бяха предоставени отговори на въпроси, зададени от регистрираните участници в обсъждането. Чрез платформата Webex в събитието се включиха представители на български общини, неправителствени организации, социално-икономическите партньори, Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ), частния сектор, ФМФИБ, НСОРБ и др. То се излъчваше на живо (live streaming) в YouTube канала и страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg във Facebook. Чрез различните комуникационни канали общо около 150 души проследиха събитието в реално време.

Общественото обсъждане се проведе в изпълнение на разпоредбите на чл. 14 ал. 1 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021–2027 г.

Запис на събитието