Публикуване на проекта на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. на Портала за обществени консултации

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г., Администрацията на Министерския съвет организира обществени консултации на проекта на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. (Програма НИИДИТ), който е публикуван на Портала за обществени консултации на следния линк.

Проектът на Програма НИИДИТ е публикуван и на Единния информационен портал, и на страницата на Държавната агенция на научни изследвания и иновации.

Проектът на Програма НИИДИТ е разработен да отговори на стратегическите потребности и приоритети на Република България за прилагането на единна политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в полза на ускореното икономическо развитие и трансформация на страната. Програмата ще допринесе за изграждането на ефективна и устойчива екосистема на научните изследвания и иновациите, на електронното управление, базирано на данни и на националната киберсигурност за справяне с кризисни и извънредни ситуации. Обвързването на процесите на цифровизация с инвестициите в научни изследвания и иновации ще създаде изцяло нова среда за иновативно и интелигентно икономическо развитие и преодоляване на национални, териториални и междурегионални предизвикателства.

Интервенциите по Програма НИИДИТ са обединени в следните приоритети:

1)       Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема;

2)       Цифрова трансформация на публичния сектор;

3)       Техническа помощ.

Подкрепата в рамките на техническа помощ стъпва върху идентифицираните специфични нужди за изграждане на капацитет на Управляващия орган, укрепване и развитие на капацитета за стратегическо планиране и изпълнение на политики в областта на научните изследвания и иновациите и електронното управление, и повишаване на капацитета на бенефициентите за изпълнение на действията по Програма НИИДИТ.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като планираният принос от ЕС е в размер 885 510 000 евро.

Проектът на Програма НИИДИТ – версия 3.0 може да намерите и тук.  Коментари по проекта на Програма НИИДИТ могат да бъдат изпращани както чрез Портала за обществени консултации, така и на електронна поща: TWG@sari.bg