Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

„Доставка, инсталация и пуск на технологично оборудване по обособени позиции”

Обособена позиция №1: Трифазен дизелов агрегат - 1 брой
Обособена позиция №2: UPS система - 1 брой
Номер на проекта: IN1GB – 0038994
Наименование на проекта: Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Дата на валидност
Възложител
"Микони" ООД

„Изработване, отпечатване и доставка на рекламни и промоционални материали за извършване на основната икономическа дейност на партньора "

Проект - № IN1GB-0046029, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В5.3d.09 от 29.12.2020 г., финансиран по 5-та покана за набиране на проектни предложения
Дата на валидност
Възложител
"ИНПОКС НБ ГРУП“ ЕООД

Доставка на оборудване за винопроизводство и склад и бъчви за отлежаване на вино по проект IN1GB-0042083 LAKOSTO

проект IN1GB-0042083 LAKOSTO, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 с Договор за БФП № B5.3d.14/29.12.2020 г.
Дата на валидност
Възложител
„ВИНОС” ЕООД

“Доставка и монтаж на дизелов генератор с мощност в режим на готовност 220kVA / 176kW“

Проект IN1GB-0042647 Разработване на съвместни продукти и разширяване на пазарните възможности
Дата на валидност
Възложител
"ВАНИТА" - 2 ЕООД