#европроекти

Информационен и административен център бе изграден на Фериботен комплекс „Белослав”. Строително-монтажните дейности са изпълнени по проекта „Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро“. Финансирането е осигурено от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие, мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“. Общата стойност на инвестицията е 90 424, 50 лв.

Община Варна възнамерява да участва като партньор в проект за усъвършенстване и разширяване на обхвата на приемната грижа с фокус върху развитието на специализирана грижа за деца с увреждания, деца - жертви на насилие или трафик и деца - непридружени бежанци. Това стана ясно на заседание на Постоянната комисия „Европейски въпроси и международно сътрудничество“.

Младият изследовател д-р Мартин Иванов придоби научна степен „доктор“, след като защити дисертационен труд в Медицински университет-Варна. Като част от научна група по неврални стволови клетки в проекта TranStem той изследва експресията на четири гена в зона на мозъка, която продължава да съхранява стволови клетки дори и при възрастни индивиди.

713 проектни предложения на обща стойност 597 031 776, 60 лв. са подадени по процедурата „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. Крайният срок за кандидатстване изтече в 16:30 часа на 15.02.2024 г.

Общият бюджет на процедурата е 293,4 млн. лева. Основната й цел е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.

В качеството си на ментор, управителят на Областен информационен център-Варна д-р Виктория Николова се включи в онлайн семинар по проекта Ecosys4you. Той се финансира от Програма „Хоризонт Европа“. Общият му бюджет е 899 658, 75 евро. Координатор на проекта е Институт за работа и технологии, Вестфалски университет за приложни науки – Германия, а партньори са AWARE7 GMBH – Германия, Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна и Бизнес училище DOBA – Словения.

Представители на Учебен сектор „Помощник-фармацевт“ към Медицински колеж - Варна проведоха мобилност по програма „Еразъм+“. Основната цел на пътуването, което е осъществено в периода 28 – 30 ноември 2023 г., е обучение във Факултета по фармация към Тракийски университет - гр. Одрин, Турция.

Българските гости са се запознали с материално-техническата база на Факултета по фармация в Одрин и са участвали в дискусия със студенти, по време на която е представена специалността „Помощник-фармацевт“.

Приключи първият етап от полевите проучвания на въздушните електропроводи по проекта „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“ (LIFE21-NAT-BG-LIFE NE BG Safe Sky), финансиран от програма LIFE. Общият му бюджет е 3 247 871 евро. Бенефициент е ЕРП Север, а партньор по проекта -  Българското дружество за защита на птиците.

Неговата основна цел е предотвратяване на неестествената смъртност сред глобално застрашените видове птици, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи чрез прилагане на добри практики и съвременни решения.

Община Варна ще отпусне средства за преустройство на входа и входното пространство на Сцена „Филиал“ на Театрално-музикалния продуцентски център в морската столица. Това решение взеха членовете на ПК „Култура и духовно развитие“. Въпросът ще бъде разгледан и от финансовата комисия, а крайното решение ще вземе Общинският съвет.

Община Вълчи дол стартира допитване до своите жители относно идеи за иновативни проекти, свързани с опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура, които могат да бъдат реализирани по Националната кампания „Чиста околна среда-2024“. Тя се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, средствата от което допълват успешно тези от Европейските фондове при споделено управление.

През учебната година 2023/2024 г. Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ - Варна ще работи по нов проект - „Step Forward To Knowledge“ („Стъпка напред към познанието“). Той се финансира от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 – Индивидуална образователна мобилност.

Основната цел на проекта е да се подобри организацията на учебния процес чрез разнообразни интерактивните методи, интересно и нетрадиционно структуриране на учебните часове, за да се улесни разбирането на учебния материал.