#еврофондове

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден по „Процедура 1, Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г.

Десет мотивирани жени, които имат интерес в сектора на агрохраните, ще имат шанса да финансират своята бизнес идея като се включат в тазгодишното издание на програмата „Участие на жени в производството на селскостопански храни”/Empowering Women in Agrifood 2024 (EWA). Тя се изпълнява от Европейския институт за иновации и технологии в храните - EIT Food, а Регионалната агенция за предприемачество и иновации - Варна /РАПИВ/ е съдействаща организация.

Областният информационен център-Варна взе участие в заключителна информационна среща по проекта „Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“. Той се изпълнява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Общата стойност на инвестицията е 810 965, 15 лв. Бенефициент е РИМ-Варна, а партньори по проекта са Икономически университет – Варна и Музей Нордланд (Норвегия).

Областният информационен център-Варна взе участие в заключителна пресконференция по проекта „Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ гр. Долни чифлик“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на инвестицията е 274 119, 50 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Областният информационен център-Варна се включи в информационен ден за разясняване условията и  указанията за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Той е насочен към градското развитие с териториален обхват десетте големи градски общини в страната, сред които е Община Варна.

По време на срещата управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова представи условията и документите за кандидатстване, начина на подаване на проектни предложения, общите и специфични критерии за подбор и приоритизация.

Областният информационен център-Варна взе участие в заключителна пресконференция по проекта „Подобряване на образователната инфраструктура в община Долни чифлик“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяване на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 136 242, 22 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

ОИЦ-Варна взе участие в информационен ден по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г., домакин на който бе морската столица. По време на срещата, в която се включиха представители на бизнеса, научни организации и други заинтересовани, бяха представени условията и начинът за кандидатстване, необходимите документи и етапите на оценка на проектните предложения. Присъстващите имаха възможността да отправят въпроси и да получат разяснения от Управляващия орган на програмата.

Областният информационен център-Варна взе участие в заключителна пресконференция по проекта „Развитие на териториалната и местна идентичност на община Долни чифлик“. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла”. Общата стойност на инвестицията е 79 235 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Областният информационен център-Варна се включи в заключителна пресконференция по проекта „Създаване на Център за изкуства и занаяти в гр. Долни чифлик“. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Общата стойност на проекта е 152 973, 72 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Областният информационен център-Варна се включи в регионална конференция на Българската телеграфна агенция, която се проведе в морската столица по проекта “Европа на Балканите: Общо бъдеще”. Той се изпълнява с подкрепата на Европейската комисия, а основната му цел е да предоставя информация на широката общественост и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване на Европейския съюз, както и да популяризира резултатите на местно ниво и изпълнението на политическите приоритети на ЕС.