#еврофондове

Областният информационен център-Варна се включи във Второ регионално събитие за Област Варна на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000“. То е организирано в изпълнение на проекта „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв. Бенефициент е Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ.

Проектните предложения на три общини от Област Варна ще бъдат финансирани през 2023 година по Проект „Красива България“, който дава още една възможност на местните администрации за допълващо финансиране и не дублира дейностите от ЕСИФ/ЕФСУ.

Община Аксаково стартира изпълнението на проекта  „Укрепване на общински капацитет за социално включване в община Аксаково“  по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общият му бюджет е 77 115 лв.

Община Ветрино е сключила договор за доставка на компостери за домашно компостиране и две дробилки за предварително третиране, стана ясно на пресконференция по проекта „Изграждане на система за компостиране на място на биоразградими отпадъци на територията на община Ветрино“. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 237 844, 90 лв. Бенефициент е местната администрация. Основната цел е предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци чрез осигуряване на компостери и мобилни съоръжения за предварително третиране.

Проектът „Грижа в дома в община Белослав“ бе представен на информационна среща в местната администрация. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г. Общият му бюджет е 302 207, 95 лв. Бенефициент е Община Белослав.

Проектът е насочен към повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на 55 лица в неравностойно положение - хора с увреждания и възрастни, чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на територията на Община Белослав.

Община Вълчи дол закупи ново специализирано моторно средство по проекта „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 355 556, 08 лв. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“, а партньор - Община Вълчи дол.

Община Долни чифлик започва изпълнението на проекта „Грижа в дома в община Долни чифлик“, стана ясно на пресконференция на местната администрация. Той се финансира от Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Общата стойност на инвестицията е 566 406, 76 лева.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване в Община Долни чифлик чрез осигуряване на подкрепа в домашна среда. Той ще обхване 106 лица от 11 населени места.

ОИЦ-Варна представи настоящия програмен период 2021-2027 г. и инструмента ИТИ по време на информационна среща в Община Долни чифлик. В нея се включиха представители на местната администрация, регионални общински звена, неправителствени организации и други заинтересовани. 

Продължава набирането на потребители за ползване на услугите на Дневния център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, който е с капацитет 40 души. Социалното заведение се намира в район „Младост“ във Варна, на ул. „Петко Стайнов“ №7. Сградата е ремонтирана по проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Ежедневно в центъра се осигурява среда, в която потребителите да са активни, както физически, така и психически, чрез организирани специални програми и дейности за запазване на  техните когнитивни умения.  

От началото на тази година 350 потребители от 21 населени места в Община Вълчи дол са обхванати от проекта „Топъл обяд в Община Вълчи дол“. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Общият му бюджет е 930 057, 60 лв. Бенефициент е местната администрация.

Основната цел на проекта e осигуряване на подкрепа на уязвими граждани от Община Вълчи дол, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си.