Открита е процедура за финансиране на публични органи по Резерва (Брексит)

За противодействие на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, за Република България бе разпределена сума в размер на 30 066 708 лева[1]. Тази подкрепа от Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (Резерва) покрива разходи на държавите членки, направени между 1 януари 2020 г. и 31 декември 2023 г.

Днес бе открита процедура чрез директно предоставяне на подкрепата от Резерва, Насоките по която са публикувани на следния линк, а поканата за кандидатстване можете да намерите тукОбщият размер на финансирането по процедурата е и пълният размер на сумата, разпределена за България. Допустими кандидати са структури на държавната администрация и органи на държавна власт. Допустими за финансиране са мерки, които допринасят за изпълнение на целта на процедурата, както и на целите, определени в чл. 2 от Регламент (ЕС) 2021/1755 (посочени в т. 8 от Насоките).

Кандидатите могат да искат разяснения по Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на електронен адрес: BREXIT@government.bg.

Предвид оставащия кратък период за допустимост на разходите по Резерва до края на 2023 г. очакваме да подадете заявления за финансиране в най-кратък срок.