Индикативни годишни работни програми

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОПРЧР

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува одобреното изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. след решение на Комитета за наблюдение.

Съгласно разпоредбите на ПМС 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ публикува проект на планираните за обявяване процедури по програмата за 2021 г., с който може да се запознаете тук.

Изменението на ИГРП за 2020 г. по ПМДР одобрена чрез писмена процедура в периода 30 септември 2020 г. - 6 октомври 2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.

Информация във връзка с публикуване на проект на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. по ОПРР 2014-2020 г.

Съгласно чл.26, ал. 1 на ПМС №162/12.07.2016 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 година (ИГРП) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ.

Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2020 г. на ОПТТИ  могат да бъдат представени в срок до 20 октомври 2020 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

 

Изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2020 г., съгласувана от  Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 в рамките на Десетото официално заседание, проведено на 17.09.2020 г.