Индикативни годишни работни програми

Изменението на ИГРП за 2016 г. по ПМДР одобрена чрез процедура за неприсъствено вземане на решения, инициирана на 08.08.2016 г. може да видите ТУК.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 и ал. 10 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОПНОИР Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 10 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОПНОИР актуализирана индикативна годишна работна програма за 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 7 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  г. (ОПОС) публикува Индикативната годишна работна програма за 2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС, съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата в рамките на писмена процедура проведена в периода 19.11.-3.12.2020 г.

На основание чл. 26, ал. 9 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020  г. (ОПОС) публикува Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС.

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОПРЧР

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува одобреното изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. след решение на Комитета за наблюдение.