Индикативни годишни работни програми

На основание чл. 26, ал. 7 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  г. (ОПОС) публикува Индикативната годишна работна програма за 2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС, съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата в рамките на писмена процедура проведена в периода 19.11.-3.12.2020 г.

На основание чл. 26, ал. 9 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020  г. (ОПОС) публикува Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС.

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОПРЧР

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува одобреното изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. след решение на Комитета за наблюдение.

Съгласно разпоредбите на ПМС 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ публикува проект на планираните за обявяване процедури по програмата за 2021 г., с който може да се запознаете тук.

Изменението на ИГРП за 2020 г. по ПМДР одобрена чрез писмена процедура в периода 30 септември 2020 г. - 6 октомври 2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.

Информация във връзка с публикуване на проект на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. по ОПРР 2014-2020 г.

Съгласно чл.26, ал. 1 на ПМС №162/12.07.2016 г.