ПЛЕВЕН БЕ ЧАСТ ОТ ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ПО "НАТУРА 2000"

Експерт от Областния информационен център посети третото регионално събитие за област Плевен, организирано по проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г. Кампанията има за цел да повиши информираността и да подпомогне изграждането на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на "Натура 2000".

Участниците в срещата се запознаха с успешни практики и разрешени казуси от Германия, Франция, Финландия и Латвия, получили финансова подкрепа от различни европейски програми.

Подробно бяха разяснени възможностите за финансиране в "Натура 2000". Представени бяха съответните мерки по Програма "Околна среда" 2021 - 2027, по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури, Програмата за техническа помощ, както и от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Плана за възстановяване и устойчивост и от националния бюджет.