Новини от ОИЦ

Екипът на Областен информационен център-Видин стартира поредица от срещи с бизнеса и посещения на място във фирмите за представяне на възможностите за финансиране от Европейските фондове

Чуждестранен инвеститор от Германия, който има производствено предприятие във Видин, ще търси разширение на производствения си капацитет с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Това стана ясно на среща на собственика и ръководството на предприятието с екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин).

     Екип на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ , Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, представи днес в Русе условията за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ .  В подготовката и осъществяване на информационния ден взе участие и Областният информационен център – Русе.

Екипът на Областния информационен център-Варна взе участие в информационен ден за представяне на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Кампанията е организирана от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в качеството й на Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, а Варна е домакин на първото от поредица събития.

Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Исперих” Даниел Димитров и Галина Иванова, председател на УС на СНЦ „Зорница” бенефициент, подписаха първия договор за изпълнение на проект „Предприемачество - перспектива за успешно развитие” по процедура BG05M9OP001-1.035 „МИГ ИСПЕРИХ ОПРЧР1 Развитие на предприемачеството” от стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

Основната цел на проекта е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост и допринасяне за създаването и развитието на устойчив малък бизнес в Лудогорската община.

Над 600 деца са постигнали двете най-високи нива по скалата на Уекслер за детска интелигентност и са започнали първи клас с отлична подготовка, отчете на заключителна пресконференция екипът на проекта  BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“. Бенефициент на проекта е Община Русе, а нейни парньори са детските градини „ Детелина“, „Звездица“ , „Снижанка“, „Русалка“, „Зора“ и „Незабравка“.  Финансирането е от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Областният информационен център-Варна проведе обучение на общински служители за функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз 2014-2020 - ИСУН2020.

39% от средствата, заложени в бюджета на община Благоевград за 2019 г., се очаква да постъпят като финансиране на проекти по програми на Европейския съюз и други международни програми. Това стана ясно по време на обществено обсъждане на общинския бюджет, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Обществени сгради в Провадия се обновяват с европейско финансиране. През 2018 г. общината работи по изпълнението на проекти за подобряване на инфраструктурата и качеството на живот. По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се изпълняват няколко проекта, насочени към подобряване на енергийната ефективност на сгради от публичната и частна инфраструктура.

На 19 декември 2018 г. в спортната зала на гр. Кубрат, МИГ Завет – Кубрат проведе годишна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР”.

В събитието взеха участие 50 представители на публичния и частния сектор, неправителствени организации и заинтересовани граждани.

Конференцията откри Председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат Халиме Мехмедова. Приветствия към участниците отправиха кметът на община Кубрат Алкин Неби и заместник - кметът на община Завет арх. Денис Татар.

Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) одобри проектното предложение на МИГ Завет – Кубрат: „Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР.

Проектът е сред общо осемте за страната одобрени проекти от Програмата.

За повече информация: