Новини от ОИЦ

На 18 декември 2023 г. (понеделник), от 16:00 часа, в заседателната зала на Община Кубрат, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат” ще проведе общо събрание на своите членове.

Дневният ред включва извършване на промени в състава на Колективния управителен орган на МИГ-а и точка „разни”.

Поканени са всички членуващи в общото събрание на сдружението.

Местна инициативна група „Девня – Аксаково“ проведе две информационни срещи на тема „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Геновева Друмева, управител на Областен информационен център – Добрич, представи функциите на Регионалните съвети за развитие, които ще се подпомагат от експертен състав, съставен от три отделни звена със специфични функции.

Община Смолян проведе заключителна пресконференция по проект „Бюджетна линия за Община Смолян – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“. Проектът BG16RFOP001-8.001-0027-C01 Бюджетна линия за Община Смолян, по който община Смолян е бенефициент, се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ по приоритетна ос Техническа помощ.

На 7 декември 2023 г., в Младежки дом, Пазарджик, се проведе заключителна конференция по проект „Повишено младежко участие в мониторинга на националните политики за младежта, изпълнявани от местната власт в област Пазарджик“. Изпълнител е Сдружение „Младежка инициатива за развитие“ в партньорство със Сдружение „Център за обучение и услуги”. Проектните дейности стартираха през месец август 2022 г.

Основната цел на проекта е да се повиши ролята на гражданския сектор за открито и отговорно управление на младежките политики в 12-те общини от област Пазарджик.

На 07 декември 2023 г. от 10.00 часа в офиса на Областен информационен център – Ловеч на ул. „Търговска“ №29, Барокови къщи се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии от област Ловеч на тема: „Дейността на Областен информационен център – Ловеч през 2022 и 2023 г.“.

Бенефициентът „Екофарм 04” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на ядкови, плодови, зеленчукови и билкови култури, с местоположение ул. "Бачо Киро" № 15, УПИ ХVІІ-1178 производствени и складови дейности, кв.32 с. Брестовене, община Завет, област Разград”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Областният информационен център-Варна се включи в стартираща пресконференция по проекта „Общностен център за деца и семейства-Варна“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата стойност на инвестицията е 391 165, 99 лева. Бенефициент е Община Варна.

От 2014 г. до момента, на територията на област Силистра са сключени 707 договора с 495 бенефициенти за инвестиции в различни направления и дейности по всички програми, съфинансирани от Европейските фондове. Общата стойност на привлечените средства е 325,4 млн. лв., като това включва безвъзмездна финансова помощ и собствено финансиране, което, изчислено на глава от населението, възлиза на 3 403 лв. Данните са към 05.12.2023 г. според публичния модул на ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България).

Областният информационен център – Русе участва във форум на Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП), част от нейн проект по програма „Еразъм+“ „EMPOWER -Инструменти за устойчивост на социалните предприятия“.  Там бе представена  презентация, посветена на възможностите за финансиране на бизнеса чрез програмите „Конкурентоспобност и иновации в предприятията“  (ПКИП) и „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) през настоящия програмен период.