Новини от ОИЦ

В началото на май тази година младият земеделски производител Сали Маджунджи от град Цар Калоян, Разградска област, сключи договор за изпълнение на проект „Модернизация на животновъдно стопанство на ЗП Сали Маджунджи”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., в рамките на целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Общата стойност на проекта е 621 532.83 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а другата половина – собствено участие на бенефициента.

Предоставянето на услугата „Топъл обяд“, осигуряваща топла храна за 300 жители на Варна и петте села в общината, да продължи и през 2023 г., гласува на свое заседание Общинският съвет в морската столица. Тя стартира миналата година по процедурата за директна безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”.

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград се срещна с представители на консултативния Областен съвет на хората с увреждания, общественици и граждани.

Събитието „Новите програми през периода 2021 - 2027 г.” се проведе в рамките на общата инициатива на мрежата от ОИЦ, посветена на новия програмен период. Тя се провежда в периода от 14 ноември до 16 декември в цялата страна.

Информационна среща в библиотеката на Русенския университет на тема „Новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021- 2027 г“ проведе днес Областният информационен център – Русе. Събитието е част от общата инициатива за 2022 г. на Мрежата от 27 областни информационни центъра в страната и се осъществи в партньорство с Европейския документационен център.

До края на годината официално ще бъдат открити 69 социални жилища в Кърджали изградени по проект „Изграждане на социални жилища в град кърджали” на Оперативна програма „Региони в растеж”. След като това стане вече потребителите на социалната услуга ще могат да бъдат настанявани като на този етап са подадени 63 заявления, от които 25 вече са одобрени. Те ще се отнасят до 55 потребители. 

Заместник-кметът по икономика, финанси и европейски проекти Мария Петрова откри изградената и благоустроена ул. „Листопад“, намираща се в IV микрорайон в Благоевград. Обектът е реализиран по спечелен  проект от Община Благоевград „Изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV микрорайон“, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирано планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Екипът на Областния информационен център – Перник проведе работна среща с представители на „Секюрити груп 555“ЕООД – гр. Перник.

Представителите на фирмата споделиха своя опит в изпълнението на четири успешно приключили проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“, като подчертаха, че финансирането с помощта на европейските фондове е повече от необходимо за съживяване на икономиката, чрез повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия. 

Областен информационен център – Благоевград се включи в общата инициатива на Мрежата от ОИЦ за 2022 г., с информационна среща, посветена на новите програми на България, съфинансирани от ЕС, за програмен период 2021-2027 г. Събитието предизвика голям обществен интерес и в него се включиха представители на местната и държавната администрации, на бизнеса, директори на училища, неправителствени организации, граждани и медии.

На 01.12.2022 г. екипът на ОИЦ – Враца взе участие чрез интерактивното виртуално студио за стартираща пресконференция по проект "EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще", който се изпълнява от Българска телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия. Конференцията бе открита от Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, с поздравително обръщение към участниците от Мария Габриел, еврокомисар по "Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж".

Областен информационен център-Добрич представи новите програми, съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г. В хибридната среща се включиха над 80 представители на образователни организации, бизнеса, общините, социалните институции, неправителствени организации и медии.

Събитието бе открито от Росица Йорданова, зам.-кмет „Икономическо развитие, европейски фондове“ в Община град Добрич, която приветства участниците и акцентира върху ефективността от работата на информационен център с потенциалните бенефициенти по програмите.