Новини от ОИЦ

Община Гоце Делчев удължава с още 16 месеца изпълнението на проект „Топъл обяд в община Гоце Делчев“. Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

На 11 юни 2024 г., в Комплекс „Човеколюбие“, в град Пазарджик, се проведе опознавателна среща с потребителите на комплекса и част от екипа по проект „Достоен живот – Право за Всеки“.

Целта на събитието бе да се представят дейностите по проекта и идентифицират лица в неравностойно положение, които не са активни на пазара на труда, но въпреки това желаят да получат подкрепа за изготвяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване – така че да започнат работа и да се чувстват пълноценни граждани.

Община Долни чифлик ще изгради фотоволтаични централи с финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Проектът “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Долни чифлик“ е на стойност 908 810, 24 лв.

На 11-ти и 12-ти юни 2024 г., в град Пазарджик, се проведе семинар на тема "Интегрирано териториално развитие в Южен централен район: партньорства за нови възможности“, който ще завърши с онлайн сесия на 14 юни 2024 г. Основната цел на практическото занятие бе да представи на участниците практически инструменти и методи за успешно планиране и реализиране на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа (МИР), в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), публикува Списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, както и Списък с резервните предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни тери

    Екипът на ОИЦ – Враца стартира първи информационен цикъл за 2024 година с посещения по общините в област Враца на тема: „Актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ за 2024г.“. Първата среща се състоя на 12.06.2024 г. в община Мизия, в местността „Горно Ливаде“, където се провежда празник пазещ традициите за стартиране на жътва.

В лудогорския град се изпълнява проект „Зелена енергия и енергийно ефективни решения в подкрепа на местната общност” с финасиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” на МИГ Исперих.

Бенефициент на средствата по проекта е Сдружение „Електромобили за регионите - Исперих”, а негов партньор е местната управа в града.

Да се инвестира в развитието и професионалното израстване на служители, които са на възраст над 50 години, е една от основните цели на проекта Silver Grow „Кариерно ориентиране и дигитално образование за възрастни работници в предприятията“. Той се финансира от програма „Еразъм+“, KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение. В проекта участват шест партньорски организации от Полша, Финландия, България (Агенция за икономическо развитие-Варна), Словения и Германия, в сътрудничество с множество компании и служители на възраст 50+.

На 11 юни в Културен център „Морско казино“ се проведе работна среща на заинтересовани страни относно Моделите на въздействие по Новия Европейски Баухаус в рамките на проект „Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда в европейските крайбрежни градове“ (Re-value).

Форумът бе организиран от Норвежкия университет за наука и технологии (NTNU) и Община Бургас.

С финансовата подкрепа на Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ ще се подобри средата за обучение и възпитание на децата в Детска градина - с. Крушари. Проектът на Община Крушари „Подобряване на материално-техническата база на Детска градина с. Крушари“ е на обща стойност 30 891 лв., изцяло безвъзмездно финансиране.