Новини от ОИЦ

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла” обяви прием на проектни предложения по мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Общият финансов ресурс по процедурата е 114 672 лв.

Превенция на "прегарянето" на работното място, психологическа подкрепа, "зелени" модели за организация на труда, ремонти на местата за отдих, спорт или хранене в предприятията - това са само част от дейностите, които ще се финансират по процедура "Адаптирана работна среда" по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 година. Бюджетът на процедурата е 100 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектни предложения - 5 януари 2024 г.

Сдружение "Бъдеще за Триград" изпълни проект с наименование "Почистване на река Триградска", финансиран чрез МИРГ "Високи Западни Родопи: Царството на пъстървата" по "Програма за морско дело и рибарство", финансирана от "Европейския фонд за морско дело и рибарство" и съфинансирана от държавния бюджет.

В рамките на проекта беше закупено оборудване, с което десетки доброволци от цялата страна, почистиха 22 км. от река Триградска и нейните притоци и извозиха боклука за депониране.

„Ел-Зем Исперих” ЕООД започва изпълнението на проект „Закупуване на специализирана земеделска техника, покриваща изискванията на околна среда и внедряване на инновации в стопанството”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 493 839.50 лева, от които 246 919.74 лева са безвъзмездна финансова помощ.

Фирмата се занимава със земеделие в землищата на общините Исперих, Завет и Самуил в област Разград.

Областният информационен център-Варна се включи в заключителна пресконференция по проекта „Разнообразяване на културния и социален живот в община Долни чифлик, повишаване капацитета на местните представители и популяризиране територията на МИРГ, като добро място за инвестиции и туризъм“.

Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 48 349, 49 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

„Хепи Чик” ЕООД от село Брестовене, община Завет, започва изпълнението на дейностите по проект „Предприятие за преработка на зеленчуци и автономна фотоволтаична електроцентрала в сграда в село Стражец, ул. „Москва”, област Разград”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Общият бюджет на проекта е 3 911 379 лева, от които 2 933 535 лева са безвъзмездна финансова помощ за бенефициента, а собственото участие - 977 844 лева.

Възпитаници на бургаски училища и детски градини се включиха в инициативата на Община Бургас за подобряване средата за живеене и качеството на атмосферния въздух като засадиха „нова гора“ в комплекс „Меден рудник“. На избраното за залесяване пространство, намиращо се на ул. „Кооператор“, до блок № 91, бяха засадени 45 дръвчета, които ще са част от зелената система на града.

Дейностите по залесяването са реализирани по проект „РегиониЗаКлимат", финансиран по програма "Хоризонт Европа" 2021-2027, и имат за цел изграждане на социална, икономическа и екологична устойчивост.

С заключителна пресконференция и информационен ден в Технически университет – Габрово (ТУ-Габрово) бе завършен успешно проектът BG05M2OP001-1.002-0023 "Център за компетентност Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии". Този проект беше финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.

На 17 ноември 2023 г., в салона на Народно читалище "Васил Левски - 1952 г." - с. Дрангово, "Еко клуб Дрангово" проведе викторина с екологична насоченост. Във викторината взеха участие ученици от 1-ви до 7-и клас, учители, жители и гости на село Драганово, които демонстрираха отлични познания за природното наследство на община Кирково. Участниците получиха книги с екологична насоченост, бутилки за вода, хербарии, купи, пъзели, тефтери и други награди.

Предстоят още дейности и игри, които клубът планира да проведе.

На 21 ноември, на тържествена церемония беше официално открита напълно обновената железопътна гара в Стара Загора.

Обновяването започна през юли 2020 година и е част от проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“, който се осъществява с финансиране от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Стойността на проекта е близо 10 млн. лева.