Новини от ОИЦ

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог“ обяви трети прием на проектни предложения по мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за Водено от общността местно развитие. Стратегията ВОМР се финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Програма за развитие на селските райони дава възможност на малките общини да разработят проекти, насочени към подобряване на инфраструктурата в направления като води, енергийна ефективност, улици и др. Мерките бяха комуникирани от експертите от ОИЦ – Перник по време на ежегодната информационна обиколна на региона.

Община Варна да кандидатства с проектно предложение по процедурата „Грижа в дома“, решиха съветниците от постоянната комисия „Социални дейности и жилищна политика“. Тя се финансира от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Варна е близо 4,8 млн. лева.

   С приемна на открито в центъра на града на 3 ноември 2022 г. екипът на Областния информационен център в Плевен откри есенната си информационна кампания. От 7 до 21 ноември мобилният офис ще спре във всяка една община от областта с актуална информация за възможностите по европейските програми и с много промоционални материали.

Обществена поръчка за оборудване, необходимо за реализиране на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”, обяви бенефициентът Община Разград. Финансирането е от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Местната управа стартира процедура за избор на изпълнител за доставка на съдове и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени битови отпадъци от териториите на общините-членки на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) – Разград.

Работна среща с медиите за отчитане на дейността си от началото на годината проведе Областният информационен център в Монтана.

С напредването на технологиите става все по лесно да комуникираме и да намираме информация. Екипът на ОИЦ – Враца с помощта на мета данни, предоставени от различни социални платформи,  успя да събере статистически данни за всички до които е достигнал.

През месеците септември и октомври 2022 г.  офиса е посетен от 176 посетители на които е предоставена информация за ПРСР, ОПИК, Норвежки финансов механизъм, ОПРЧР, ОПРР и други възможности за финансиране на проектни идеи.

Празник под надслов „Територията на МИГ Завет - Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности” се състоя в дните 31 октомври и 1 ноември в град Кубрат.

Събитието уважиха жители и гости на двете общини, земеделски производители, представители на бизнеса, партньори от местните власти, образованието, културата и нестопанския сектор.

В първия ден на празника в ритуалната зала на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий” се проведе Тематичен форум. Откри го кметът на община Кубрат Алкин Неби.

Всеки осми български гражданин ще бъде подкрепен от програмата "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР 2021-2027) в следващите седем години. А над 170 000 заети и безработни ще бъдат включени в обучения за придобиване на нови умения по програмата.  Предвижда се и над 160 000 души да бъдат обхванати от програмата и подготвени за дигиталния преход на икономиката.  Бюджетът на ПРЧР е 1,2 млрд. евро. Като основния фокус е върху пазара на труда, уязвимите групи, младежка заетост, социални иновации.

В средата на август местната управа подписа договор за реализация на проект „Патронажна грижа + в община Цар Калоян”, финансиран по процедура „Патронажна грижа + Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 72 462.89  лева, които са изцяло безвъзмездни средства.