Новини от ОИЦ

Четиридесет и седем служители, назначени по проект „Грижа в дома в Община Разград”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., участваха в надграждащо обучение на тема „Оказване на подкрепа на възрастни хора с увреждания и хронични заболявания”.

Обучителите бяха от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” гр. Русе.

С две събития – „Социален ден на уменията и способностите на хората с интелектуални затруднения“ и „Ден на отворените врати“ Община Велико Търново представи изпълнението на проекта, по който функционира новоизграденият Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения във великотърновското село Церова кория.

Научни екипи от Бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Университет „Ангел Кънчев“ – Русе осъществиха поредната серия от съвместни дейности по дигитализация на историческо, културно и природно наследство. Инициативата е част от изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – УНИТе.

Областният информационен център-Варна се включи в онлайн работна среща на тема „Как да насърчим служители на възраст 50+ години да останат в компанията“. Тя се проведе по проекта SilverGrow – „Кариерно ориентиране и дигитално образование за работници на възраст над 50 години  в предприятията“, който се реализира с подкрепата на Програма „Еразъм +“. Партньори по проекта са организации от България, Полша, Словения, Германия и Финландия. От българска страна по него работи Агенцията за икономическо развитие – Варна.

Сдружение „Нови хоризонти” - Смолян проведе заключително информационно събитие по проект „Постигане на прозрачно, отговорно и ефективно управление в общинските администрации на областите Смолян и Разград в партньорство с гражданите и бизнеса”. Той е осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“. Срещата се проведе в залата на Областната администрация на 17 ноември. В нея взеха участие представители на неправителствени организации, общини, общински съветници и граждани.

Разградското месопреработвателно предприятие започна да изпълнява проект „Закупуване на автоматизирано технологично оборудване за преработка на птиче месо за обект „Птицекланичен Комплекс” в УПИ XV, кв.4 на Гарова промишлена Зона, гр. Разград и Изграждане на ФЕЦ за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление с инсталирана мощност 547 kWp”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

На 16 ноември 2023 г. в залата на Областен информационен център Шумен беше проведена информационна среща, на която бяха представени възможностите за подкрепа на бизнеса с европейски средства. На събитието бяха презентирани процедурите „Внедряване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията  2021-2027“ и процедура „Адаптирана работна среда“ по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“.

От 1 ноември 2023 г. новосъздадено общинско дружество „Благоевград Еко Транспорт“ осъществява обществен превоз на пътници с 6 нови електробуса по изцяло нова автобусна линия. Това са част от резултатите от изпълнението на  проект “Интегриран градски транспорт на град Благоевград”, които бяха представени по време на заключителна пресконференция днес. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, а бенефициент е Община Благоевград.

Сдружение „Добри алтернативи“ представи актуална информация относно реализираните дейности и постигнатите резултати по проект BG16M1OP002-3.027-0001-C01 „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (Aythya nyroca) в Република България“ по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици- 2“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Община Борино беше домакин на информационна среща на тема: "Биологично земеделие – възможности за подкрепа на биологичните производители. Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014-2020".

Събитието се състоя на 15 ноември в залата на Общинска администрация - Борино, като организатор беше Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) (Мобилен общински офис Девин).